Ugovor za nabavku (radova) rekonstrukcija lokalnih puteva općine Vareš

Dana 22.08.2022. godine u kabinetu načelnika potpisan je ugovor za nabavku (radova) rekonstrukcija lokalnih puteva općine Vareš sa najpovoljnim ponuđačem Mušinbegović gradnja d.o.o. Visoko, poslije provedene javne nabavke.

Predmet ovog ugovora je put Pogar, udarne rupe na području općine Vareš i put Pajtov Han-Striježevo. Novčana sredstava su doznačena iz sredstava Vlade RH i Kantonalne direkcije za ceste.

Ukupna vrijednost ugovora je 112.320,00 KM sa PDV-om. Početak radova je planiran u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora, a rok za izvođenje radova je 60 dana.

Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcija lokalnih puteva općine Vareš je potpisan sa izabranim ponuđačem Smajić-inženjering d.o.o. Goražde nakon provedene javne nabavke.