Besplatna pravna pomoć

U skladu sa Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći, u Općini Vareš od dana 04.12. 2014. počinje pružanje besplatne pravne pomoći. Svaki drugi četvrtak, u terminu od 09:30 do 11:30 sati pravnu pomoć će pružati Stručni saradnik za parnični postupak iz Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć Haris Salković.

Zainteresirane stranke se mogu najaviti na „info pultu“ Općine Vareš ili na broj telefona 032 848 112.

Besplatnu pravnu pomoć mogu ostvariti:

  • korisnik stalne novčane pomoći ostvarene prema propisu o socijalnoj zaštiti,
  • dijete,
  • lice kome je oduzeta poslovna sposobnost i duševno oboljelo lice smješteno u zdravstvenu ustanovu, ustanovu socijalne zaštite ili drugu specijaliziranu ustanovu,
  • penzioner koji prima najnižu penziju, a nema drugih članova porodičnog domaćinstva koji ostvaruju redovna primanja i prihode,
  • žrtve nasilja u porodici i nasilja u zajednici,
  • žrtve silovanja tokom rata u BiH,
  • nezaposleni demobilisani borci,
  • članovi porodica šehida, poginulih borca, RVI i dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja u stvarima zašite i ostvarivanja njegovih prava po tim osnovama,
  • lica pod međunarodnom zaštitom i
  • civilne žrtve rata.
Za ostvarivanje besplatne pravne pomoći potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: uvjerenje o nezaposlenosti, ček od penzije ukoliko se radi o penzioneru, uvjerenje o neposjedovanju imovine i kućna lista.