Ispravka javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odobra

Na osnovu člana 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 6. ; 8 i 11. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe – broj: 01-149/20 od 29.10.2020. godine, u postupku imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima iz nadležnosti općinskog vijeća, Općinski načelnik Općine Vareš objavljuje ispravku javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odobra u javnim preduzećima kojim je osnivač Općina Vareš.

PrilogVeličina
Ispravka javnog oglasa.pdf186.76 KB