Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupština Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03 i 64/13), člana 6., 11.  i 15. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe  broj: 01-149/20 od 29.10.2020, Općinski načelnik objavljuje ponovni javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupština Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Ponovni Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova skupština javnih preduzeća čiji je Osnivač Općina Vareš.pdf302.2 KB