Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim preduzećima kojima je osnivač Općina Vareš

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03  i 65/13), člana 6. ; 8. i 11. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe, broj: 01- 149/20 od 29.10.2020. godine, Općinski načelnik Općine Vareš raspisuje javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim preduzećima kojima je osnivač Općina Vareš.

Kompletan oglas i prijavni obrazac preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim preduzečima kojima je osnivač Općina Vareš_ (3).pdf260.2 KB
PRIJAVA JU I JP.doc25 KB