Upravni odbor JU Dom zdravlja Vareš raspisuje javni oglas za izbor i imenovanje direktora

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl.Novine FBiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl.Novine FBiH", broj 46/10 i 75/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama ("Sl.list RBiH",broj 06/92, 08/93 i 13/94), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove ("Sl.Novine FBiH",broj 77/17), člana 26. 27. i 28. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Vareš i Odluke Upravnog odbora JU Dom zdravlja Vareš br. 19-02-540/24 od 16.04.2024.godine, Upravni odbor JU Dom zdravlja Vareš raspisuje javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU „ Dom zdravlja“ Vareš.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas za imenovanje direktora 16.04.2024..PDF1.94 MB