Općinsko vijeće

tel. 00387 32 848 103 - Tajnik/sekretar OV

tel. 00387 32 848 115 - Viši referent za poslove OV

fax. 00387 32 848 150

e-mail: vijece@vares.info

 

O vijeću...
Općinsko vijeće Vareš - je zastupničko – predstavničko tijelo građana koje odlučuje u okviru svojih nadležnosti i odgovornosti. Vijeće radi u skladu sa Ustavom, Zakonom, Statutom Općine i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Vareš. Općinsko vijeće Vareš ima 19 vijećnika Izbori za vijećnike u Općinskom vijeću Vareš održani su 15.11. 2020. godine. Mandat vijećnika traje 4 godine.

Političke stranke
Nakon potvrđivanja izbornih rezultata u Općinskom vijeću Vareš zastupljene su sljedeće političke stranke i to:

SDA - Stranka demokratske akcije 7 vijećnika
HDZ -
Hrvatska demokratska zajednica 3 vijećnika
SDP -
Socijaldemokratska partija 2 vijećnika
NB -
Nezavisni blok 1 vijećnik
DF -
Demokratska fronta 1 vijećnik
A-SDA -
Stranka demokratske aktivnosti 1 vijećnik
Nezavisni vijećnik -
Dario Dodik
Samostalni vijećnik -
Nurdin Begović
Samostalna vijećnica -
Amela Brkić
Samostalna vijećnica -
Mahira Brkić

Sastav vijeća
Općinsko vijeće Vareš ima predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i klubove vijećnika OV. Svaki Klub vijećnika u OV ima svog predsjednika i zamjenika predsjednika Kluba. Vijećnik u OV svoju dužnost obavlja u skladu sa Zakonom, Statutom, Poslovnikom i Etičkim kodeksom. Općinsko vijeće ima svoja stalna radna tijela (komisije) koje rade u pripremi materijala za sjednice Općinskog Vijeća, a u skladu sa zadacima i nadležnostima koja su utvrđena u Poslovniku o radu OV.

Predsjedavajuća OV Vareš je Mahira Brkić, a zamjenik predsjedavajuće OV Vareš je Mirnes Ajanović.

Klubovi u OV:
1. Klub SDA
2. Klub HDZ
3. Klub SDP
4. Klub NB-A-SDA
5. Klub DF-NV
6. Zajednički klub

Komisije

Općinsko vijeće ima sljedeće Komisije:

  • Komisija za izbor i imenovanja
  • Komisija za statutarna pitanja i propise
  • Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda, predloške, prijedloge i jednakopravnost spolova
  • Komisija za gospodarstvo, financije i proračun
  • Komisija za obnovu i kapitalna ulaganja
  • Drugostupanjska upravna komisija
  • Komisija za pitanja mladih
  • Etička komisija

 Nadležnosti vijeća:
1. priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Statut Općine i odlučuje o njegovim promjenama,
2. donosi odluke, druge propise i opće akte i daje njihovo tumačenje,
3. bira i smjenjuje predsjedavajućeg Općinskog vijeća, zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
4. donosi općinski proračun, usvaja završni račun i donosi propise o općinskom pristojbama i na drugi način osigurava potrebna financijska sredstva sukladno sa Zakonom,
5. donosi program razvoja za pojedine djelatnosti za koje je nadležno,
6. osniva javna poduzeća i javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje privrednih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
7. odlučuje, sukladno sa Zakonom o povjeravanju obavljanja pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine na institucije koje imaju javna ovlaštenja,
8. raspisuje referendum,
9. raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o zaduživanju Općine,
10. donosi propise o organizaciji i osniva službe za upravu,
11. utvrđuje naziv za dijelove naseljenih mjesta,
12. odlučuje o inicijativama za davanje i izmjenu naziva ulica, trgova, mostova i dr., 13. donosi poslovnik o svom radu,
14. vrši i druge poslove koji su Zakonom stavljeni u nadležnost općine kao jedinice lokalne samouprave, odnosno poslove određene ovim statutom.

Općinsko vijeće donosi sljedeće akte:
1. poslovnike,
2. odluke,
3. rješenja i zaključke,
4. uputstva,
5. planove,
6. programe,
7. rezolucije,
8. smjernice i druge akte

Rad OV
Općinsko vijeće radi po Programu rada vijeća kojeg donosi na kraju tekuće godine za narednu godinu sa precizno utvrđenim i definiranim tematskim i normativnim cjelinama, nosiocima izrade i predlagačem akta i rokom rasprave odnosno donošenja akta. Sjednice OV su javne Svi akti koje donosi OV dostupni su javnosti i isti se objavljuju na način kako je to regulisano Poslovnikom o radu OV Preciznija pitanja organizacije i rada OV i odnose sa općinskim načelnikom utvrđeni su Poslovnikom o radu OV Vareš.

PrilogVeličina
STALNA RADNA TIJELA 2020-2024.pdf241.46 KB
POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA VAREŠ (Novi prečišćeni tekst).pdf388.3 KB
ETICKI KODEKS VIJECNIKA U OV VARES Prečišćeni tekst.pdf283.22 KB