Održana 36. sjednica OV Vareš

Dana 28.05.2020. godine održana je 36. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 18:55 sati. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 4, Izvještaj / Izvješće o izvršenju budžeta / proračuna Općine Vareš za period januar / siječanj / mart / ožujak 2020. godine., su usvojene i primljene k znanju. Na sjednici je razmatran sljedeći dnevni red:

1.    Zaključak o davanju saglasnosti na stručnu ocjenu o mogućnosti odobravanja planirane promjene u prostoru, odnosno mogućnosti izgradnje objekta „Punionica vode“ u naselju Donja Borovica, Općina Vareš

2.    Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2019. godinu. 
-    Izvjestilac: Općinski načelnik

3.    Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj – decembar/prosinac 2019.godine.
-    Izvjestilac: Općinski načelnik

4.    Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj/mart/ožujak 2020. godine.
-    Izvjestilac: Općinski načelnik

5.    Izvještaj Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2019. godinu.
-    Izvjestilac: Predsjednica Komisije

6.    Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2019. godini.
-    Izvjestilac: Čedomir Jelić

7.    Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta za 2019. godinu.
-    Izvjestilac: Čedomir Jelić

8.    Izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Vareš sa akcentom na realizaciju Plana zaštite od požara.
-    Izvjestilac: Ibrahim Spahić

9.    Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima Općinskog štaba civilne zaštite Vareš vezanih za pojavu koronavirusa (COVID 19).

-    Izvjestilac: Ibrahim Spahić

10.    Aktivnosti na implementaciji Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje na području općine Vareš za period 2019-2024. godine.
-    Izvjestilac: Dragan Orozović

11.    Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „subvencije za razvoj poljoprivrede“ utvrđenih budžetom Općine Vareš za 2020. godinu.  
-    Izvjestilac: Dragan Orozović

12.    Informacija o stanju u oblasti privrede i nezaposlenim licima koja se vode kod biroa za zapošljavanje Vareš po kvalifikacionoj, starosnoj i polnoj strukturi.
-    Izvjestilac: Radoš Jadranka

13.      Informacija o provedenim aktivnostima u toku 2019. godine u okviru projekta „Podrška stanju socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2019-2020. godina.
-    Izvjestilac: Rusmir Berberović

14.    Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
-    Izvjestilac: Ermin Musa

15.    Tekuća pitanja