Rješenja

PrilogVeličina
Rješenje o imenovanju predsjedavajućeg OV.pdf246.93 KB
Rješenje o izboru zamjenika predsjedavajuceg OV.pdf214.02 KB
Rješenje o izboru članova Komisije za izbor i imenovanje.pdf257.43 KB
Rješenje o imenovanju Komisije za nadzor nad sprovođenjem izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš..pdf252.36 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist ŠPD Ze-do kantona d.o.o. Zavidovići, RJ Šumarija Vareš na građevinsko zrmljište na kojem je izgrađen objekat Uprava radilišta Okruglica Vareš..pdf267.19 KB
Rjesenje o prenosu prava posjeda vlasništva i utvrđivanje prava vlasništva u korist Općine Vareš na nekretninama Droškovac, Vareš.pdf256.26 KB
Rjesenje o utvrdivanju prava vlasnistva.pdf264.78 KB
Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vareš.pdf255.44 KB
Rješenje o prestanku prava upravljanja i posjeda samoupravnoj interesnoj zajednici za komunalnu i stambenu oblast Vareš..pdf262.28 KB
Rješenje o imenovanju komisije za procjenu prometne vrijednosti.pdf239.31 KB
Rješenje o prenosu prava vlasništva u korist Općine Vareš nekretninama Blaža-Okruglica.pdf259.49 KB
Rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Općine Vareš.pdf252.53 KB
Rješenje o preuzimanju građevinskog zemljišta od MZ u Stupni Do.pdf251.88 KB
Rješenje o prestanku prava upravljanja i posjeda DP Rudnik olova, cinka i barita Vareš.pdf250.16 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva Medžlisu islamske zajednice Vareš.pdf259.85 KB