Rješenja

PrilogVeličina
Rješenje o imenovanju predsjedavajućeg OV.pdf246.93 KB
Rješenje o izboru zamjenika predsjedavajuceg OV.pdf214.02 KB
Rješenje o izboru članova Komisije za izbor i imenovanje.pdf257.43 KB
Rješenje o imenovanju Komisije za nadzor nad sprovođenjem izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš..pdf252.36 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist ŠPD Ze-do kantona d.o.o. Zavidovići, RJ Šumarija Vareš na građevinsko zrmljište na kojem je izgrađen objekat Uprava radilišta Okruglica Vareš..pdf267.19 KB
Rjesenje o prenosu prava posjeda vlasništva i utvrđivanje prava vlasništva u korist Općine Vareš na nekretninama Droškovac, Vareš.pdf256.26 KB
Rjesenje o utvrdivanju prava vlasnistva.pdf264.78 KB
Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vareš.pdf255.44 KB
Rješenje o prestanku prava upravljanja i posjeda samoupravnoj interesnoj zajednici za komunalnu i stambenu oblast Vareš..pdf262.28 KB
Rješenje o imenovanju komisije za procjenu prometne vrijednosti.pdf239.31 KB
Rješenje o prenosu prava vlasništva u korist Općine Vareš nekretninama Blaža-Okruglica.pdf259.49 KB
Rješenja o imenovanju zamjenika općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Općine Vareš.pdf252.53 KB
Rješenje o preuzimanju građevinskog zemljišta od MZ u Stupni Do.pdf251.88 KB
Rješenje o prestanku prava upravljanja i posjeda DP Rudnik olova, cinka i barita Vareš.pdf250.16 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva Medžlisu islamske zajednice Vareš.pdf259.85 KB
Rješenje o preuzimanju iz posjeda i korištenja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u naselju Dabravine, Vareš.pdf235.96 KB
Rješenje o prestanku prava korištenja upravljanja i posjeda RU Branko Jelić na zemljištu društvene svojine.pdf238.39 KB
Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog oglasa u postupku dodjele u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora općine Vareš.pdf236.77 KB
Rješenje o prestanku prava korištenja upravljanja i posjeda KUD Jedinstvo Vareš na zemljištu društvene svojine.pdf237.43 KB
Rješenje o prestanku prava korištenja upravljanja i posjeda PVV Vareš na zemljištu društvene svojine.pdf236.49 KB
Rješenje o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda SIZ za komunalnu i stambenu oblast Vareš na zemljištu drštvene svojine.pdf249.86 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva Mehić Fajko.pdf246.1 KB
Rješenje o izboru i imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Vareš stan d.o.o. Vareš.pdf239.38 KB
Rješenje o izboru i imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Veterinarska stanica d.o.o Vareš.pdf238.82 KB
Rješenje o izboru i imenovanju predsjednika i Skupštine JP JKP d.o.o Vareš.pdf239.58 KB
Rješenje o izboru predsjedavajućeg OV.pdf185.53 KB
Rješenje o razrješenju predsjedavajućeg OV.pdf185.07 KB
Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Skupštine JKP d.o.o. Vareš.pdf236.75 KB
Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom zdravlja Vareš.pdf288.86 KB
Rješenje o prestanku prava upravljanja i posjeda na zemljište stambenom preduzeću.pdf252.44 KB
Rješenje o prestanku prava upravljanja na nekretninama upisanim na pravnom licu TRD d.d. Vareš u korist Općine Vareš.pdf238.6 KB
Rješenje o imenovanju komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.pdf233.45 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva Erlbek Tomislav.pdf247.7 KB
Rješenje o prenosu prava vlasništva u korist BBM Vareš d.o.o. Vareš na građevinskom zemljištu Brezovac Vareš..pdf244.56 KB
Rješenje o prenosu u posjed zemljišta Islamskoj zajednici u BiH Medžis islamske zajednice Vareš Vakuf džemata Vareš-Glavica Vareš.pdf237.08 KB
Rješenje o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na zemljištu društvene državne svojine Samoupravnoj interesnoj zajednici zdravstvenog osiguranja Sarajevo.pdf250.81 KB
Rješenje o odbijanju zahtjeva Velepromet-Maloprodaja d.o.o. Visoko u stečaju.pdf243.31 KB
Rješenje o prenosu vlasništva u korist Općine Vareš na nekretninama k.č 573 1 Breško, k.o. Mir, općina Vareš.pdf242.5 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu u korist Kamenjaš Safeta.pdf250.15 KB
Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu u korist Zlobec Zlatka.pdf246.33 KB