Odluke

PrilogVeličina
Odluka o radnom vremenu.pdf208.83 KB
Odluka o građevinskom zemljištu Općine Vareš.pdf338.84 KB
Odluka o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf258.95 KB
Odluka o izmjeni Odluke o općinskim komunalnim taksama.pdf314.67 KB
Odluka o privremenom finansiranju potreba Općine Vareš za period I-III 2017.godinu.pdf256.78 KB
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za 2017.pdf278.45 KB
Odluka izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga i visine naknade za priključno mjesto.pdf183.56 KB
Odluka o davanju saglasnosti o kreditnom zaduženju Općine Vareš..pdf247.93 KB
Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima.pdf246.83 KB
Odluka o izvrsenju proracuna Općine Vareš za 2017. godine.pdf360.76 KB
Odluka o prosjecnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m2 korisne stambene površine na području općine Vareš za 2016..pdf253.16 KB
Odluk o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš..pdf266.53 KB
Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Vareš.pdf352.1 KB
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Upravnih odbora Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš..pdf256.14 KB
Odluka o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i Stručne službe Općinskog vijeća Vareš..pdf282.21 KB
Odluka o pokretanju aktivnosti trezorskog poslovanja Opcine Vares.pdf454.71 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za političke stranke u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2017. godinu..pdf266.21 KB
Odluka o usvajanju Strategije integrisanog razvoja Općine Vareš za period 2017-2026. godine.pdf251.24 KB
Strategija razvoja Vares 2017 - 2026.pdf4.35 MB
Odluka i izmjeni i dopuni Odluke stalnih radnnih tijela Općinskog vijeća Vareš..pdf414.28 KB
Odluka o načinu i naknadama za pružanje usluga PVJ Vareš fizičkim i pravnim licima.pdf276.99 KB
Odluka o uspostavi registra budetskih korisnika Opcine Vares.pdf309.05 KB
Odluka o kucnom redu u stambenim i stambenoposlovnim zgradama na području općine Vareš..pdf375.29 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-javne prodaje izgrađenog građevinskog zemljišta.pdf273.63 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš.pdf260.19 KB
Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi.pdf253.47 KB
Odluka o kupovini poslovne zgrade zvane Stacionar.pdf255.85 KB
Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara na podrčju općine Vareš.pdf247.52 KB
Odluka o utvrđivanju javnog interesa.pdf263.02 KB
Odluka o načinu i uslovim raspolaganja nekretninama 2.pdf267 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama.pdf269.65 KB
Odluka o parcelaciji KRAM.pdf253.55 KB
Odluka o usvajanju plana parcelacije-lokalitet Kram.pdf253.55 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom.pdf260.21 KB
Odluka o dopuni Odluke o usvajanju plana parcelacije lokalitet Kram.pdf249.04 KB
Odluka o pristupanju izrade Prostornog plana općine Vareš za period 2018-2038. godine.pdf264 KB
Dopunska odluka o utvrđivanju povučene obnovljene granične linije Blaža-Okruglica.pdf265.27 KB
Odluka o izmjeni Odluke o izvrsenju proracuna Općine Vareš za 2017.pdf208.15 KB
Odluka o raspisivanju izbora za članove Savjeta MZ Strica-Zaruđe.pdf265.8 KB
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi.pdf251.71 KB
Odluka o zastavi Općine Vareš i načinu njene upotrebe.pdf283.43 KB
Odluka o izvrsenju proracuna za 2018. godinu.pdf359.03 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta MZ Strica-Zaruđe.pdf256.25 KB
Odluka o utvrđivanju visine naknade članovima organa upravljanja javnih preduzeća ćiji je osnivač Općina Vareš.pdf255.54 KB
Koordinate i površine Očevlja.pdf72.13 KB
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018.pdf2.44 MB
Odluka o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Vareš..pdf255.11 KB
Odluka o prosječnoj cijeni za 2018. godinu.pdf253.31 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za političke stranke u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2018. godinu..pdf266.65 KB
Odluka o zaštitnim zonama Očevlje.pdf451.2 KB