Odluke

PrilogVeličina
Odluka o radnom vremenu.pdf208.83 KB
Odluka o građevinskom zemljištu Općine Vareš.pdf338.84 KB
Odluka o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf258.95 KB
Odluka o izmjeni Odluke o općinskim komunalnim taksama.pdf314.67 KB
Odluka o privremenom finansiranju potreba Općine Vareš za period I-III 2017.godinu.pdf256.78 KB
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za 2017.pdf278.45 KB
Odluka izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga i visine naknade za priključno mjesto.pdf183.56 KB
Odluka o davanju saglasnosti o kreditnom zaduženju Općine Vareš..pdf247.93 KB
Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima.pdf246.83 KB
Odluka o izvrsenju proracuna Općine Vareš za 2017. godine.pdf360.76 KB
Odluka o prosjecnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m2 korisne stambene površine na području općine Vareš za 2016..pdf253.16 KB
Odluk o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš..pdf266.53 KB
Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Vareš.pdf352.1 KB
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Upravnih odbora Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš..pdf256.14 KB
Odluka o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i Stručne službe Općinskog vijeća Vareš..pdf282.21 KB
Odluka o pokretanju aktivnosti trezorskog poslovanja Opcine Vares.pdf454.71 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za političke stranke u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2017. godinu..pdf266.21 KB
Odluka o usvajanju Strategije integrisanog razvoja Općine Vareš za period 2017-2026. godine.pdf251.24 KB
Strategija razvoja Vares 2017 - 2026.pdf4.35 MB
Odluka i izmjeni i dopuni Odluke stalnih radnnih tijela Općinskog vijeća Vareš..pdf414.28 KB
Odluka o načinu i naknadama za pružanje usluga PVJ Vareš fizičkim i pravnim licima.pdf276.99 KB
Odluka o uspostavi registra budetskih korisnika Opcine Vares.pdf309.05 KB
Odluka o kucnom redu u stambenim i stambenoposlovnim zgradama na području općine Vareš..pdf375.29 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-javne prodaje izgrađenog građevinskog zemljišta.pdf273.63 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš.pdf260.19 KB
Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi.pdf253.47 KB
Odluka o kupovini poslovne zgrade zvane Stacionar.pdf255.85 KB
Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara na podrčju općine Vareš.pdf247.52 KB
Odluka o utvrđivanju javnog interesa.pdf263.02 KB
Odluka o načinu i uslovim raspolaganja nekretninama 2.pdf267 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama.pdf269.65 KB
Odluka o parcelaciji KRAM.pdf253.55 KB
Odluka o usvajanju plana parcelacije-lokalitet Kram.pdf253.55 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom.pdf260.21 KB
Odluka o dopuni Odluke o usvajanju plana parcelacije lokalitet Kram.pdf249.04 KB
Odluka o pristupanju izrade Prostornog plana općine Vareš za period 2018-2038. godine.pdf264 KB
Dopunska odluka o utvrđivanju povučene obnovljene granične linije Blaža-Okruglica.pdf265.27 KB
Odluka o izmjeni Odluke o izvrsenju proracuna Općine Vareš za 2017.pdf208.15 KB
Odluka o raspisivanju izbora za članove Savjeta MZ Strica-Zaruđe.pdf265.8 KB
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi.pdf251.71 KB
Odluka o zastavi Općine Vareš i načinu njene upotrebe.pdf283.43 KB
Odluka o izvrsenju proracuna za 2018. godinu.pdf359.03 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta MZ Strica-Zaruđe.pdf256.25 KB
Odluka o utvrđivanju visine naknade članovima organa upravljanja javnih preduzeća ćiji je osnivač Općina Vareš.pdf255.54 KB
Koordinate i površine Očevlja.pdf72.13 KB
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018.pdf2.44 MB
Odluka o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Vareš..pdf255.11 KB
Odluka o prosječnoj cijeni za 2018. godinu.pdf253.31 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za političke stranke u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2018. godinu..pdf266.65 KB
Odluka o zaštitnim zonama Očevlje.pdf451.2 KB
Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama Općine Vareš (Lulic Enver).pdf244.01 KB
Odluka o prenosu prava vlasništva na nekretninama Općine Vareš (Likić Fadil).pdf244.17 KB
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.pdf249.27 KB
Odluka o izmjeni odluke o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf232.89 KB
Odluka o raspisivanju izbora za članove Savjeta MZ Kokoščići.pdf248.08 KB
Odluka o uslovima i načinu davanja u zaklup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vareš.pdf253.11 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora MZ Kokoščići.pdf243.01 KB
Odluka o davanju na upravljanje , korištenje i održavanje poslovnih objekata JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš.saglasnosti za zaključivanje Ugpvora o zamjeni prava vlasništva na stanovima.pdf241.01 KB
Odluka o davanju na upravljanje Radničkog doma i kina.pdf243.66 KB
Odluka o izmjenama Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom.pdf235.62 KB
Odluka o dodjeli općinskog priznanja i novčane nagrade Općine Vareš za 2018. godinu.pdf395.12 KB
Odluka o dodjeli općinskog priznanja za 2018. godinu.pdf392.49 KB
Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o zamjeni prava vlasništva na stanovima.pdf238.09 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom zasnivanjem prava građenja.pdf247.7 KB
Dopunska odluka o utvrđivanju povučene-obnovljene linije katastarska općina daštansko, po novom premjeru k.o. Pržići.pdf244.01 KB
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim taksama.pdf260.21 KB
Odluka o izmjeni Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m2 korisne površine stambene površine na području općine Vareš u 2017..pdf332.28 KB
Odluka o osnivanju Poslovne zone Kram.pdf288.85 KB
Odluka o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi.pdf235.47 KB
Odluka o izmjenama odluke o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf186.39 KB
Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana Toljenak 1.pdf246.53 KB
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za 2019. godinu.pdf260.74 KB
Odluka o izvršenju proračuna Općine Vareš za 2019. godinu.pdf338.53 KB
Odluka za direktni sporazum za nabavku promotivnog materijala.pdf398.13 KB
Posebna odluka za direktni sporazum za nabavku promotivnog materijala.pdf231.55 KB
Odluka o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Općine Vareš.pdf312.24 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama javne prodaje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambenih objekata.pdf253.61 KB
Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m2 korisne stambene površine na području općine Vareš za 2018. godinu.pdf234.88 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za političke stranke u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2019. godinu.pdf251.46 KB
Odluka o izmjeni Odluke o rasoredu sredstava za političke stranke u OV iz budžeta Općine za 2019. godinu..pdf245.34 KB
Odluka o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vareš - Auto-moto klub.pdf246.77 KB
Odluka o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vareš - Kapitalna.pdf245.14 KB
Odluka o poništavanju odluke OV broj 01-36-18.pdf238.42 KB
Odluka o usvajanju Strategije omladinske politike na području općine Vareš za period 2019- 2024.pdf230.88 KB
Odluka o usvajanju strategije kulture, turizma i sporta na području općine Vareš za period 2019-2014.pdf230.6 KB
Odluka o izmjenama odluke o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf186.04 KB
Odluka o usvajanju Strategije razvoja i unapređenja socijalne zaštite 2019-2024.pdf235.44 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama javne prodaje Doli.pdf253.73 KB
Odluka o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele.pdf237.31 KB
Odluka o utvrđivanju javnog dobra putevi u k.o. Budoželje.pdf235.45 KB
Odluka o utvrđivanju javnog dobra putevi u k.o. Ravne.pdf236.02 KB
Odluka o izmjeni odluke o utvrdivanju površina za parkiranje motornih vozila.pdf231.58 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-javne prodaje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambenih objekata Dabravine.pdf252.54 KB
Odluka o prenosu u trajno vlasništvo N3 teretnog vozila Gradu Bihaću.pdf234.81 KB
Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana (LAP) za jačanje mehanizama zaštite i osnaživanja djece u Općini Vareš 2019-2021.pdf236.51 KB
Odluka o izmjeni Odluke o utvrdivanju površina za parkiranje motornih vozila.pdf234.26 KB
Odluka o stavljanju van snage Odluke o plaćanju naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta.pdf235.64 KB
Odluka o utvrđivanju javnog dobra - putevi k.o. Ravne.pdf234.79 KB
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za 2020.pdf260.83 KB
Odluka o promjeni statusa nepokretnosti u općoj upotrebi.pdf238.76 KB
Odluka o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi (2).pdf235.07 KB
Odluka o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi.pdf237.6 KB
Odluka o prodaji nekretnine Kamenjaš Zafer i Taib.pdf238.21 KB
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu OV.pdf254.31 KB
Odlukao dodjeli općinskog priznanja i novčane nagrade za 2020. godinu.pdf392.31 KB
Odluka o izmjeni odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2020. godinu..pdf283.95 KB
Odluka o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje poslovnih objekata JPU Dječije obdanište Vareš.pdf241.86 KB
Odluka o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje poslovnih objekata JU Centar za socijalni rad.pdf241.77 KB
Odluka o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu.pdf235.16 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama javne prodaje izgrađenog građevinskog zemljišta Doli.pdf249.04 KB
Odluka o privremenom osobađanju od obaveze plaćanja zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostore u vlasništvu Općine Vareš i komunalne naknade za poslovne prostore.pdf246.18 KB
Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organa.pdf287.68 KB
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za 2021.pdf260.49 KB
Odluke o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele Breza.pdf239.08 KB