Odluke

PrilogVeličina
Odluka o privremenom finansiranju potreba Opcine Vares za period I-III 2021.godinu.pdf239.89 KB
Odluka o subvencioniranju mjesečne karte vozara MSŠ Nordbat 2 Vareš sa područja općine Vareš.pdf250.88 KB
Odluka o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf241.36 KB
Odluka o prosjecnoj konačnoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Vareš za 2020. godinu.pdf236.62 KB
Odluka o zaštiti izvorišta Crna vrela, općina Vareš.pdf584.12 KB
Odluka o načinu i uslovina raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općien Vareš (zgrada zdravstvene djelatnosti Stacionar) u Vareš Majdanu.pdf250.25 KB
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra- MZ Kokoščići.pdf245.58 KB
Odluka o izvrsenju proracuna za 2021. godinu-nacelnik.pdf335.38 KB
Odluka o proglašenju proracuna za 2021.pdf1.17 MB
Odluka o davanju saglasnosti za izgradnju školskog objekta osnovne škole u MZ kokoščići.pdf234.7 KB
Odluka o odgađanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš.pdf286.74 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za političke stranke i nezavisnog vijećnika u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2021. godinu..pdf211.59 KB
Odluka o prenosu poslova i zadataka JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš koji se odnose na upravljanje i praćenje stanja na lokalitetu Srednjovjekovnog kraljevskog grada Bobovac.pdf218.36 KB
Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke i nezavisnog vijećnika u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2021. godinu..pdf193.76 KB
Odluka o dodjeli općinskog priznanja i novčane nagrade Općine Vareš za 2021. godinu.pdf390.13 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš (Nikovac).pdf252.44 KB
Odluka o povjeravanju na upravljanje i raspolaganja opremom za prikupljanje otpada JKP d.o.o. Vareš.pdf233.03 KB
Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta RADAKOVICA, općina Vareš.pdf765.74 KB
Odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš.pdf294.52 KB
Odluka o izmjeni i dopunama Poslovnika o radu OV Vareš (Novi prečišćeni tekst).pdf233.55 KB
Odluka o izmjenama odluke o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf186.74 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vareš Kram.pdf249.29 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Mjesne zajednice Oćevija.pdf241.91 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Mjesne zajednice Planinica.pdf240.78 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Dragovići.pdf242.12 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Pržići.pdf241.4 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Striježevo.pdf241.98 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Brgule.pdf241.73 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Donja Borovica.pdf242.02 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Duboštica.pdf241.74 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Javornik.pdf242.16 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Ligatići.pdf240.84 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Mir.pdf241.42 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Neprivaj.pdf241.54 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Pogar.pdf240.87 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Ravne.pdf241.84 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Strica-Zaruđe.pdf241.26 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Stupni Do.pdf240.68 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Vijaka.pdf241.95 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Vijaka.pdf241.95 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata za izbore Savjeta Mjesne zajednice Kokoščići.pdf241.52 KB
Odluka o potvrđivanju rezultataizbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Dabravine.pdf241.3 KB
Odluka o potvrđivanju rezultataizbora za članove Savjeta Mjesne zajednice Daštansko.pdf240.72 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama -javne prodaje građevinskog zemljišta Dabravine.pdf268.09 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš G-blok.pdf250.49 KB
Odluka o utvrđivanju javnog dobra - putevi k.o. Dabravine.pdf236.09 KB
Odluka o angažovanju kantonalnog pravobranilaštva Zeničko-dobojskog kantona za potrebe Općine Vareš.pdf190.08 KB
Odluka o bratimljenju općina Bšiskele i Vareš.pdf241.8 KB
Odluka o izmjeni odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Vareš.pdf232.25 KB
Odluka o izvrsenju proracuna Općine Vareš za 2022. godinu.pdf334.6 KB
Odluka o raspoređivanju sredstava za finansiranje rada MZ u 2022.pdf246.27 KB
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o saradnji i partnerstvu.pdf233.25 KB
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za 2022. godinu.pdf260.96 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općin Vareš, stambena jedinica G blok Anex A 65.pdf252.68 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš ,Kram.pdf248.67 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš Ljepovići.docx85.57 KB
Odluka o osnivanju MZ Borovica.docx79.23 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za političke stranke i nezavisnog vijećnika u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2022. godinu..docx83.37 KB
Odluka o ukidanju MZ Donja Borovica.docx78.96 KB
Odluka o ukidanju MZ Gornja Borovica.docx79.11 KB
Odluka o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vareš, Kapitalna.docx80.33 KB
Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta Jarčići Saški, općina Vareš..doc364.5 KB
Odluka o konačnoj građevinskoj cijeni 1 m korisne stambene površine na području općine Vareš za 2021 godinu.pdf236.07 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Vare (dvije stambene jedinice ulica Majdanska 24 V. Majdan).pdf252.55 KB
Odluka o provođenju Prostornog plana općine Vareš za period 2018-2038.pdf971.54 KB
Odluka o usvajanju Prostornog plana općine Vareš za period 2018-2038.pdf366.9 KB
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta Borovica (lokacija Rupice)-Tisovci za potrebe transporta....pdf1.07 MB
Odluka o izmjenama odluke o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf229.1 KB
Odluka o osnivanju Zajedničkog pravobranilaštva.pdf244.9 KB
Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana OIK Vareš.pdf240.49 KB
Odluka o pokretanju procesa revizije Strategije lokalnog razvoja općine Vareš za period 2017-2026.pdf245.1 KB
Odluka o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele Medžisu islamske zajednice Vareš.pdf243.72 KB
Odluka o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Upravnih odbora javnih ustanova čiji je osnivač Općina Vareš.pdf240.84 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš. (stanovi).pdf261.13 KB
Odluka o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada JKP d.o.o. Vareš.pdf233.59 KB
Odluka o povjeravanju na upravljanje i korištenje vodovoda pitke vode Pogar JKP d.o.o. Vareš.pdf235.8 KB
Odluka o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje Općine Vareš 2022..pdf240.89 KB
Odluka o dodjeli priznanja i novčane nagrade Općine Vareš za 2022.pdf227.08 KB
Odluka o izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa vijećnika u Općinskom vijeću Vareš.pdf299.68 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš-Kram 2 parcele.pdf248.61 KB
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta Borovica (lokacija) Rupice) - Tisovci -ponovni postupak.pdf1.16 MB
Odluka o izgradnji svjetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u ulici Put mira.pdf228.68 KB
Odluka o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje vozila za prikupljanje i odvoz otpada Javnom komunalnom preduzeću d.o.o. Vareš.pdf239.98 KB
Odluka o prodaji nekretnine radi oblikovanja građevinske parcele.pdf245 KB
Odluka o uslovima i načinu davanja u zakup dijela poslovne zgrade u vlasništvu Općine Vareš.pdf240.86 KB
Odluka o usvajanju Programara razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.pdf230.72 KB
Odluka o izvrsenju proracuna Općine Vareš za 2023. godinu.pdf340.72 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Vareš stanovi (Kula B i Perunska).pdf252.62 KB
Odluka o općinskim komunalnim taksama Općine Vareš.pdf565.38 KB
Odluka o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje nišama za kontejnere JKP d.o.o. Vareš.pdf234.43 KB
Odluka o vrijednosti boda kom naknade za 2023.pdf261.14 KB
Odluka o dodjeli sredstava vjerskim zajednicama sa područja općine Vareš za 2023.pdf243.45 KB
Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli jednokratne novčane pomoći svakom novorođenom djetetu.pdf242.3 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš lokalitet R444 Vareš-Pogar.pdf249.27 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš Ljepovići.pdf248.73 KB
Odluka o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta Općine Vareš.pdf184.36 KB
Odluka o prosjecnoj konačnoj cijeni m 2 korisne stambene površine na području općine Vareš za 2022 godinu.pdf236.16 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za političke stranke i nezavisnog vijećnika u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2023. godinu..pdf209.56 KB
Odluka o raspoređivanju sredstava za finansiranje mjesnih zajednica u 2023.pdf246.62 KB
Odluka o imenovanju povremenog radnog tijela (Komisije) Općinskog vijrća Vareš.pdf230.75 KB
Odluka o osnivanju poslovne zone Prnjavor.pdf237.75 KB
Odluka o povjeravanju na upravljanje i raspolaganjem nišama za kontejnere JKP d.o.o. Vareš.pdf233.13 KB
Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju, Elektoprivreda BiH.pdf244.84 KB
Odluka o izmjenama i dopuni Poslovnika o radu OV Vareš (Novi prečišćeni tekst).pdf234.9 KB
Odluka o izmjenama Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Vareš..pdf230.63 KB
Odluka o utvrđivanju visine naknade članovima organa upravljanja javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš.pdf238.5 KB
Odluka o dopuni Odluke o općinskim komunalnim taksama Općine Vareš - prijedlog.pdf293.46 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za neprofitne organizacije - udruženja građana -transfer za neprofitne organizacije..pdf256.84 KB
Odluka o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Vareš prijedlog konačno.pdf242.66 KB
Odluka o dodjeli općinskog priznanja i novčane nagrade Općine Vareš za 2023. godinu.pdf389.66 KB
Odluka o izmjenama odluke o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf186.34 KB
Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća u Zajedničkom op. pravobranilaštvu.pdf240.36 KB
Odluka i izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe.pdf261.82 KB
Odluka o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf230.05 KB
Odluka o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada JKP d.o.o. Vareš.pdf233.81 KB
Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice Enida Imamagić.pdf246.2 KB
Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice Žutići, Pajtov Han.pdf245.55 KB
Odluka o sufinanciranju JP Veterinarske stanica d.o.o. Vareš..pdf251.05 KB
Odluka o usvajanju plana parcelacije Poslovne zone Šijakovo.pdf238.21 KB
Odluka o proglašenju javnog interesa za izgradnju puta Borovica (lokacija Rupice)-Tisovci ponovni postupak.pdf893.86 KB
Odluka o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesne zajednice Neprivaj.pdf245.76 KB
Odluka o uslovima i načinu držanja pasa i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području općine Vareš.pdf283.68 KB
Odluka o utvrđivanju površina za parkiranje motornih vozila.pdf269.39 KB
Odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija općine Vareš za period 2024-2027. godina.pdf235.41 KB
Odluka o izmjenama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na cestama..pdf248.7 KB
Odluka o izmjeni odluke o davanju u zakup stanova Općine Vareš..pdf244.46 KB
Odluka o izvrsenju proracuna za 2024. godinu.pdf347.62 KB
Odluka o osnivanju sklonista za napuštene pse na području općine Vareš.pdf225.18 KB
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za 2024. godinu.pdf257.23 KB
Odluka o dodjeli sredstava vjerskim zajednicana na području općine Vareš.pdf243.31 KB
Odluka o gubitku statusa javnog dobra -putevi-Striježevo.pdf239.88 KB
Odluka o izmjenama odluke o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf185.52 KB
Odluka o otpisu zaliha.pdf233.67 KB
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta MZ Neprivaj.pdf241.71 KB
Odluka o prosjecnoj konačnoj cijeni m2 korisne stambene površinena području općine Vareš za 2023 godinu.pdf235.78 KB
Odluka o raspoređivanju sredstava za finansiranje rada mjesnih zajednica.pdf246.8 KB
Odluka o utvrđivanju visine naknade članovima organa upravljanja javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš.pdf241.65 KB
Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlsništvu Općine Vareš (Pržići Padina).pdf249.78 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za političke stranke i nezavisnog vijećnika u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2024. godinu..pdf225.85 KB
Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlastništvu Općine Vareš.pdf2.39 MB
Odluka o otpisu sumnjivih i spornih potraživanja.pdf879.81 KB
Odluka o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada JKP.pdf889.82 KB
Odluka o prodaji nekretina neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice.pdf1.45 MB
Odluka o stavljanju van snage Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice.pdf746.28 KB
Odluka o usvajanju Strategije informacionih tehnologija u službi digitalnog razvoja Općine Vareš.pdf4.07 MB