Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju postupka

PrilogVeličina
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (radova) regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići-V faza.pdf132.54 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) automatske stanice za monitoring kvalitete zraka.pdf196.8 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) kontejnera i kanti za smeće.pdf121.76 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) sukcesivna isporuka peleta za Općinu Vareš.pdf128.85 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (usluga) izrada projektne dokumentacije za most Kiseljak i Berbići Dabravine.pdf151.65 KB
Odluka o poništenju postupka javne nabavke (radova) magična penjališta BiH putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponude.pdf130.31 KB
Odluka o poništenju postupka javne nabavke (radova) magična penjališta BiH putem otvorenog postupka.pdf118.56 KB
Odluka o predmetu nabavke (roba) klima uređaja sa montažom.pdf57.26 KB
Odluka o predmetu nabavke (roba) nabavka i ugradnja stubova sa postolje za uličnu rasvjetu.pdf73.55 KB
Odluka o predmetu nabavke (roba) tampona za nasipanje rupa.pdf71.03 KB
Odluka o predmetu nabavke (usluga) higijenskog servisa i prihvatilišta za napuštene pse na području općine Vareš.pdf59.8 KB
Odluka o predmetu nabavke (usluga) održavanje softvera sa izvornim kodom.pdf68.34 KB
Odluka o predmetu nabavke (usluga) revizija finansijskog izvještaja Općine Vareš za 2021. godinu.pdf67.88 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (radova) na lokalnim putevima na području općine Vareš.pdf240.98 KB
Odluka o predmetu nabavke (roba) tonera i ketridža za potrebe Općine Vareš.pdf65.86 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (radova) izgradnja niša za kontejnere.pdf138.24 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (radova) na loklnim putevima na području općine Vareš.pdf249.47 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (radova) sanacija krova na pomoćnom objektu na Bobovcu.pdf140.92 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) goriva i ulja za potrebe Općine Vareš.pdf132.71 KB
Odluka o predmetu nabavke (radova) popločavanje trotoara ispreg G-bloka.pdf70.28 KB
Odluka o predmetu nabavke (radova) sanacija nekategorisanoh puteva na području općine Vareš.pdf73.88 KB
Odluka o predmetu nabavke (roba) kontejnera sa dostavom za MZ.pdf66.54 KB
Odluka o predmetu nabavke (roba) toneri i ketridži za potrebe Općine Vareš.pdf70.21 KB
Odluka o predmetu nabavke (usluga) nadzora na izvođenju radova na lokalnim putevima na području općine Vareš.pdf76.37 KB
Odluka o predmetu nabavke (usluga) nadzora na regulaciji rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići-V faza.pdf65.95 KB
Odluka o dodjeli ugovora drugoplasiranom ponuđaču za nabavku (radova) izgradnja niša za kontejnere.pdf98.9 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (radova) regulacija rijeke Stavnje kroz naselje Hodžići-VI faza.pdf154.06 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (usluga) nadzora nad izvođenjem radova.pdf178.29 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabvku (radova) rekonstrukcija lokalnih puteva općine Vareš.pdf196.51 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) automatske stanice za monitoring kvalitete zraka.pdf173.54 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (radova) rekonstrukcija javne rasvjete na području općine Vareš.pdf199.36 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (roba) automatske stanice za monitoring kvalitete zraka.pdf167.83 KB
Odluka o poništenju postupka javne nabavke (radova) rekonstrukcija planinarskog doma Javorje.pdf134.58 KB
Odluka o poništenju postupka za nabavku (radova) uređenje poslovne zone Kram II faza.pdf116.37 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku (radova) rekonstrukcija planinarskog doma Javorje.pdf135.59 KB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabvku (radova) sanacija klizišta i radovi na lokalnom putu MZ Dabravine.pdf142.39 KB