Potpisan Sporazum o saradnji između lokalnih subjekata zaštite djece od nasilja na području općine Vareš

Poštujući odredbe UN Konvencije o pravima djeteta koja svakom djetetu garantuje neotuđivo pravo na život, rast i razvoj te najviši mogući standard obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite, 28. februara 2019. godine, u Općini Vareš potpisan je Sporazum o saradnji između lokalnih subjekata zaštite djece od nasilja na području općine Vareš: JU Centar za socijalni rad, Policijska stanica, JU Dom zdravlja, OŠ „Vareš“ , OŠ „Vareš Majdan“, Mješovita srednja škola „NORDBAT 2“, „Mala škola“ , JU Dječiji vrtić i Općina Vareš.

Navedene institucije, ustanove i organizacije i njihovi predstavnici čine grupu za zaštitu djece od nasilja koja djeluje sa ciljem stvaranja preduslova za održiv multidisciplinarni i intersektorski pristup u prevenciji i zaštiti djece od nasilja, sa posebnim naglaskom na djecu pod rizikom.

Predmet ovog Sporazuma je regulisanje međusobnih partnerskih obaveza na lokalnom nivou, u cilju:

-efikasnijeg provođenja zakonskih propisa u ostvarivanju adekvatne zaštite djece od nasilja na području općine Vareš,

-jačanja partnerstva među subjektima zbrinjavanja i zaštite, odnosno uspostavljanje međusobne sistemske povezanosti;

-skretanje pažnje na probleme nasilja nad djecom kroz kampanje za prevenciju nasilja.

Cijeli proces je započeo inicijativom međunarodne organizacije World Vision BiH, u aprilu prošle godine.

Jedan  od programa  World Vision-a su aktivnosti usmjerene na jačanje saradnje ključnih aktera na lokalnom nivou koji rade s djecom i u ovom programu World Vision je partner koji pruža stručnu, savjetodavnu i finansijsku pomoć.

Općinski načelnik Zdravko Marošević imenovao je lokalnu Radnu grupu koju čine predstavnici svih institucija  i ustanova potpisnica Sporazuma, a zadatak Radne grupe je izrada i praćenje implementacije Lokalnog akcionog plana  za  jačanje mehanizama zaštite i osnaživanja djece u Općini Vareš za period 2019-2021.