Predstavnici OESS-a posjetili Općinu Vareš

Predstavnici ureda za demokratske institucije i ljudska prava, izborna promatračka misija u Bosni i Hercegovini koja je zadužena za promatranje općih izbora 2018 godine, danas 17.9.2018. godine bili su u posjeti Općini Vareš. Svrha sastanka je bila da upoznaju načelnika sa svojim radom, a načelnik im je obećao punu podršku u njihovom budućem radu kako bi kompletan izborni proces prošao u skladu sa zakonom.

Misiju predvodi ambasador Peter Tejler i sastoji se od glavnog tima koji broji 12 stručnjaka koji će biti raspoređeni diljem BiH u timovima od po dva promatrača. Prvi tim već dolazi 3. septembra i sastoji se od 22 promatrača s dugoročnim mandatom, a dodatno, ODIHR će zahtijevati od država članica OSCE-a da osigura još 300 kratkoročno angažiranih promatrača za nadgledanje procedura na dan izbora.

Misija će promatrati izbore kako bi se utvrdilo da li su u saglasnosti s obavezama OSCE-a i drugim međunarodnim obavezama i standardima za demokratske izbore, kao i nacionalnim zakonodavstvom.

Promatrači će, najavljeno je, pažljivo pratiti proces registracije birača, aktivnosti kompanije, rad izborne administracije i relevantnih vladinih tijela, zakonodavstvo vezano za izbore i njenu provedbu, kao i rješavanje sporova vezanih za izbore.

Kao dio promatranja misija će također pratiti medijsku pokrivenost kampanje.

Tokom promatranja, predstavnici misije će se sastati sa predstavnicima državnih i entitetskih vlasti, izborne administracije i političkih stranaka, kao i pojedinačnim kandidatima, ali i sa predstavnicima civilnog društva, medija i međunarodne zajednice.

Na dan izbora, promatrači će nadgledati otvaranje biračkih mjesta, glasanje, brojanje glasačkih listića i zbrajanje rezultata.

Na dan izbora, ODIHR izborna promatračka misija će ujediniti napore sa delegacijom Parlamentarne skupštine OSCE-a, Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope i Parlamentarne skupštine NATO-a.

Izvještaj o preliminarnim rezultatima i zaključcima će biti objavljen dan nakon izbora, dok će konačan izvještaj o nadgledanju cijelog izbornog procesa biti objavljen dva mjeseca nakon završetka izbornog procesa.

ODIHR Izborna promatračka misija i Misija OSCE-a u BiH djeluju odvojeno u okviru svojih mandata. ODIHR-u je to deseta promatračka misija u BiH. Prva je bila 1996. godine, kada su organizirani prvi opći izbori.