Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Vareš

Dana 31.05.2018. godine održana je 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš sa početkom u 15:00 sati. Sjednicom je u početku predsjedavao zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Nikola Šimić uz prisustvo 19 vijećnika.

U odnosu na Poziv za sjednicu ranije objavljen putem službene web stranice Općine Vareš dnevni red sjednice na prijedlog općinskog načelnika je dopunjen sa dvije tačke i to:

⦁ Tačka 11. - Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje poslovnih objekata JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš

          - Izvjestilac: Ermin Musa

⦁ Tačka 12. - Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o zamjeni prava vlasništva na stanovima

         - Izvjestilac: Ermin Musa

Vrijedna napomena na početku sjednice kod aktuelne problematike na području općine Vareš bilo je obraćanje općinskog načelnika Zdravka Maroševića koji je informisao OV o pitanju implementacije projekta VAMOS, koji je podrazumijevao testiranje opreme za podvodno rudarenje na lokalitetu bivšeg rudnika Smreka u Varešu. Naime načelnik je uz službeno saopštenje informisao javnost da se od aktivnosti projekta na području naše općine odustalo, te da se Općina  Vareš okreće izradi novih projekata  i razvoju postojećih.

 

Izbor novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš

Nakon što je Prijedlog rješenja o razrješenju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš većinom glasova usvojen, javnim načinom izbora pristupilo se izboru novog predsjedavajućeg OV Vareš. Uz 14 glasova za, četiri protiv i jedan suzdržan za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vareš izabran je vijećnik SDA Adis Čizmo, dok je na drugoj strani Mirnes Ajanović kandidat za predsjedavajućeg OV iz SDP imao četiri glasa za, 13 protiv i dva suzdržana. Novoimenovani predsjedavajući Općinskog vijeća Vareš Adis Čizmo je preuzeo daljnje vođenje sjednice Vijeća od strane zamjenika predsjedavajućeg Nikole Šimića.

 

Sanacija dijela regionalnog puta R-444 koji prolazi kroz Vareš, asfaltiranje lokalnog puta Stiježevo-Kokoščići

Uz stabilizaciju vremenskih prilika očekuje se sanacija dijelova infrastrukture puta R-444 na području Općine Vareš, gdje je u budućnosti planirana izmjena asfalta na dionici Tunel-Ponikve. Što se tiče neasfaltiranog dijela puta u dužini od 1400m na dionici Striježevo-Kokoščići navedeno je da se realizacija asfaltiranja ovog dijela puta planira u skorije vrijeme, s obzirom da je dio puta veoma bitan za područje općine Vareš i bliži pristup gradu mještanima sela Kokoščići.

 

Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Vareš za 2017. godinu

O izvještaju o radu JU Doma Zdravlja Vareš, koji je usvojen na sjednici govorio je direktor ustanove dr. Fikret Operta, istakavši da je zadovoljan ostvarenim pozitivnim finansijskim rezultatom iz prethodne godine, transparentnim radom, ispunjavanjem obaveza prema radnicima kao i edukacijama koje redovno pohađa medicinsko osoblje Doma zdravlja Vareš, sve u cilju da se pacijentima na najbolji mogući način  ukaže adekvatna  i sve češće potrebna zdravstvena pomoć. JU Dom zdravlja Vareš je uz sve veće zahtjeve pacijenata u 2017. godini ujedno postala i prva, do sada jedina zdravstvena ustanova u Ze-Do kantonu koja je certificirana od strane neovisne Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ), čime Dom zdravlja ispunjava određene profesionalne standarde koji čine okosnicu oblikovanja organizacijskog kvaliteta u zdravstvu.

 

Izvještaj o radu JP Veterinarske stanice d.o.o. Vareš za 2017. godinu

Na 18. sjednici Općinskog vijeća Vareš takođe je usvojen izvještaj o radu JP Veterinarske stanice za 2017. godinu uz riječi pohvale za rad direktora, pozitivno poslovanje i angažman stručnih lica na terenu, području općine Vareš koji je bio na izuzetnom nivou.
Iscrpan izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Vareš za 2017. godinu, kao i izvještaj o radu i poslovanju JPU "Dječije obdanište Vareš" u 2017. godini vijeće je usvojilo posebno naglasivši predanost osoblja u radu ove dvije ustanove i napore koji taj rad iziskuje.

Pored navedenog Vijeće je većinom glasova osvojilo i rješenja o izboru i imenovanju predsjednika i članova skupština Javnih preduzeća (JKP d.o.o. Vareš, JP Vareš stan i JP Veterinarska stanica).