Organizacija World Vision BiH predstavila aktivnosti za korist i dobrobit djece

Dana 10.04.2018. godine u uredu načelnika Općine Vareš Zdravka Maroševića održan je inicijativni sastanak organizacije World Vision BiH sa predstavnicima Centra za socijalni rad Vareš i vareškog Centra za kulturu.

Sastanku su takođe prisustvovali Nehrudin Muftić direktor Osnovne škole Vareš Majdan, Mirnes Hrvat direktor MSŠ Nordbat II Vareš i Suada Karagić, pedagogica iz Osnovne škole Vareš.

Tema sastanka se odnosila na prevenciju nasilja kako između tako i nad djecom, unaprijeđenjem kvaliteta obrazovanja, aktivnosti i općenito dječijeg života, poticaj ka dječijim vrijednostima na koja svakodnevno imaju utjecaj prosvjetni radnici, obrazovne ustanove i ustanove od šireg društvenog značaja na području općine Vareš. 

Internacionalna organizacija World Vision na području Bosne i Hercegovine samostalno djeluje od 1994. godine i dijeli partnerstvo sa  UNICEF-om na trenutnoj implementaciji projekta "Jačanje sistema referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou", u okviru UNICEF-ovog Programa zaštite djece od nasilja i promocije inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Aktivnosti World Vision-a BiH su usmjerene na jačanje saradnje ključnih aktera na lokalnom nivou koji rade sa djecom uključujući škole, centre za socijalni rad, domove zdravlja, policiju, vjerske institucije, nevladine organizacije. Saradnja organizacije na nivou lokalne zajednice podrazumijeva povratnu informaciju koju World Vision dobiva od strane predstavnika Centra za socijalni rad na nivou lokalne zajednice. Povratna informacija čiji sadržaj u pravilu treba biti okarakterisan kao sklop aktivnosti koje će doprinijeti koristi i dobrobiti djece u okviru lokalne zajednice. Naposljetku, organizacija World Vision poduzima sljedeće korake u realizaciji aktivnosti za koje se smatra da će imati pozitivan utjecaj na život djece kroz finansijsku i drugu podršku.

World Vision BiH podršku za aktivnosti koje obavlja ostvaruje kroz dva Tehnička programa:

- Obrazovanje i životne vještine djece kroz podršku implementaciji mikroprojekata Školskih razvojnih timova u okviru Indeksa inkluzivnosti

- Unaprijeđenje saradnje ključnih aktera u borbi protiv nasilja nad djecom kroz podršku formiranju Grupa za dobrobit djece na lokalnom nivou.

Tehnički programi su odobreni od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. U okviru drugonavedenog  Tehničkog programa  u općinama Breza, Ilijaš, Hadžići i danas inicijativnim sastankom u Općini Vareš se pristupilo implementaciji projekta Jačanje sistema referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou.

Učesnici sastanka su na kraju zaključili saradnju uz podršku općinskog načelnika Zdravka Maroševića, s kojom će nastavkom aktivnosti u sljedećim sedmicama organizovati sastanke na kojima će biti razgovora o već pomenutom Razvojnom programu u koji je uključena organizacija World Vision BiH.