Održana konstitutivna sjednica Zdravstvenog savjeta Općine Vareš

Danas 31.01.2018. godine u sali Općine Vareš održana je konstitutivna sjednica Zdravstvenog savjeta osnovanog 15.12.2017. godine uz imenovanje članova Savjeta, u cilju djelovanja na području općine Vareš, sjednica na kojoj su prezentirane aktivnosti kojima će se baviti Savjet u budućem radu.

Uz nadu da će aktivnosti Zdravstvenog savjeta dovesti do  poboljšanja prava pacijenata i zdravstvene zaštite na području naše lokalne zajednice stvorena je potreba o stvaranju savjetodavnog tijela. Jedan od osnovnih zadataka Savjeta bi upravo bio zaštita i bolje upoznavanje pacijenata sa pravima koja posjeduju u okviru zdravstvene zaštite.

Sjednica se sastojala od sljedećih tačaka dnevnog reda: 

1. Prijedloga poslovnika o radu Zdravstvenog savjeta Vareš 

2. Prijedlog programa rada Zdravstvenog savjeta Vareš za 2018. godinu

Obje tačke su usvojene.

Zdravstveni savjet će djelovati u funkciji savjetodavnog tijela čiji će osnovni zadatak biti nadzor provedbe, ostvarivanja i unaprijeđenja prava pacijenata u sklopu zdravstvene zaštite, a u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata FBiH. Zakon koji nalaže da se pacijentima u FBiH omogući jednaka, primjerena, kontinuirana, kvalitetna i sigurna zdravstvena zaštita koja se zasniva na partnerskom odnosu između pacijenta i zdravstvenih ustanova, privatne prakse i zdravstvenih radnika kao pružatelja usluga. Dodatni poslovi koje će obavljati Savjet uključuju: prijedloge i evaluaciju provođenja zdravstvene zaštite na području općine Vareš, praćenje primjene propisa na području općine koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata, organizacija edukativnih kurseva za javnost u cilju upoznavanja materije o pravima pacijenata i postojeće legislative, te prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području općine.