Dogovorena saradnja o sanaciji lokalnih puteva sa JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići

Danas 30.01.2018. godine u uredu općinskog načelnika održan je sastanak o tekućim pitanjima, između ostalog jedan od gorućih problema, sanacije lokalnih puteva na području općine Vareš, prouzrokovanih štetom transporta šumskih asortimana PJ "Šumarija" Vareš u okviru JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići.

Sastanku su prisustvovali predstavnici JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići, direktor preduzeća Jasmin Devedžić, izvršni direktor za pravne poslove Mahira Brkić, izvršni direktor za tehničke poslove Smail Đonlagić, izvršni direktor za ekonomske, finansijske i komercijalne poslove Josip Lovrić, rukovodilac Poslovne jedinice "Šumarija" Vareš Kenan Kamenjaš uz načelnika Općine Vareš Zdravka Maroševića i predsjednika MZ Budoželje.

Nakon obavještenja o zaključcima koji su doneseni na zboru mještana sela Budoželje, među kojima je bila i odredba o "obustavi daljnjeg izvoza trupaca i drvne mase lokalnim putevima MZ Budoželje od strane JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići", iz razloga nepoštivanja protokola u kojima je definisan način i uslovi izvoza šumskog materijala kroz selo, stvorila se potreba za organizovanjem sastanka i pronalaskom rješenja za ovaj problem.

Načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević nakon što je izložio probleme na koje se žale mještani okolnih sela zahtijevao je da se pronađe solucija koja bi zadovoljila interese obje strane. "Trebamo radnike koji odgovorno rade svoj posao, ekološki osviještene za posljedice koje transport šumskih dobara može ostaviti na prirodu, okolno stanovništvo i infrastrukturu naše općine. Jedino takvim pristupom možemo ublažiti ako ne spriječiti neizbježnu štetu koju ostavljaju teretna vozila koja se bave sječom,  transportom trupaca i drvne mase. Zamolio bih predstavnike JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići da zajedničkim snagama uradimo nešto po ovom pitanju koje se već dugo zanemaruje", rekao je načelnik Općine Vareš.

Direktor JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići Jasmin Devedžić na primjedbu načelnika je odgovorio da će preduzeće pružiti punu saradnju zajedno sa Poslovnom jedinicom u Varešu, da se na postojećim putevima koji su služili za transport drvne mase u što kraćem roku obavi sanacija i ugodi zahtjevima lokalnog stanovništva. "Moramo rješavati probleme koje smatramo zajedničkim, do sada mislim da smo imali dobru saradnju sa lokalnim stanovništvom, gdje u poslovnoj jedinici u Varešu imamo oko 170 uposlenih ljudi, drugoj najvećoj jedinici poslije one u Olovu", naglasio je direktor ŠPD-a.

Na kraju sastanka je uspostavljen dogovor o uspostavljanju Komisije, stručnog tima ljudi sa zadatkom procjene štete koja je načinjena na lokalnim putevima, komunikacijama i objektima, te da Komisija takođe nadzire sprovođenje radova koji će se vršiti u okviru sanacije, krajnji rok za sanaciju je planiran  za 01.04.2018. godine.