Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2018. godinu

Dana 11.12.2017. godine u sali Općine Vareš održana je javna rasprava o Nacrtu općinskog budžeta za 2018. godinu.

Sudionici rasprave su imali mogućnost da ulože primjedbe, sugestije i prijedloge na već usvojeni Nacrt budžeta od strane Općinskog vijeća, koji je putem web stranice Općine Vareš bio dostupan široj javnosti. U navedenom strateškom budžetskom dokumentu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 3.600.000 KM. Nacrt proračuna je izrađen na osnovu smjernica Ministarstva finansija Ze-Do kantona i ostvarenja proračuna u proteklih deset mjeseci 2017. godine.

Sekretar Općinskog vijeća Leon Pavlović imao je prijedlog da se troškovi Općinske izborne komisije sa 30.000 KM smanje na 14.500 KM, finansijski plan koji je Općinska izborna komisija prezentirala CIK-u za opće izbore, uzimajući u obzir da opće izbore finansira država, te da se dio od preostalih sredstava u iznosu od 5.000 KM u odnosu na dosadašnji 1.000 KM, planira "Maloj školi". Kako je naveo takođe treba preispitati sredstva u iznosu od 17.000 KM namijenjena za Javnu ustanovu Centar za kulturu i edukaciju koji treba da zaživi iduće godine, u smislu da li su planirana sredstva dovoljna. Još jedno od pitanja upućeno na proračun je bilo, da li je na rashodovnoj strani planirano izdvajanje sredstava na uređivanje spomen-obilježja, u smislu popravki, održavanja, s obzirom da je Općinsko vijeće usvojilo ovu informaciju. Isto tako predlaže se povećanje sredstava za Pučku kuhinju, kao i sredstva za sufinansiranje štampanja i izdavanja monografije Općine Vareš.

Vijećnik kluba SDA Vareš Adis Čizmo predložio je da se uvede novi ekonomski kod koji bi se odnosio na transfere pojedincima - stimulacija i nagrađivanje učenika, sportista i drugih pojedinaca za postignute zapažene rezultate u iznosu od 5.000 KM, iz razloga što su u toku ove godine pojedinci imali veoma zapažene rezultate u raznim oblastima, a bili su na određeni način stimulisani od strane općinskog načelnika. "Mislimo da bi finansijska sredstva za ove namjere trebalo zasebno planirati u općinskom proračunu, kako bi svi oni koji doprinose afirmaciji grada Vareša znali da za takve uspjehe postoji simbolična nagrada od strane Općine Vareš", naveo je. Takođe je predložio izmjenu za subvenciju troškova Službe hitne pomoći sa predloženih 10.000 KM na 20.000 KM, a da se ovih dodatnih 10.000 KM umanje sa ekonomskog koda pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti sa 26.000 KM na 16.000 KM, iz razloga što se smatra da planirana sredstva za Službu hitne pomoći nisu adekvatna, u standardima i normativima zdravstvene zaštite u FBiH.

Sugestiju na proračun je imao i Malik Likić sekretar NK Vareš, da se u stavku grantovi za neprofitne organizacije uvrsti novi ekonomski kod pod imenom transfer za NK Vareš u iznosu od 15.000 KM uz obrazloženje da su za rad NK Vareš potrebna velika finansijska sredstva, za takmičenje prvog tima u kantonalnoj ligi koje  stvara troškove organizacije domaćih utakmica i odlaska na gostovanja, održavanje terena i svlačionica, zatim troškovi osnivanja omladinskih kategorija.

Raspravi su prisustvovali i članovi pojedinih neprofitnih organizacija, kojima su kroz transfer za neprofitne organizacije, kako je navedeno u Nacrtu budžeta planiran izdatak u iznosu od 171.500 KM. Plan koji između ostalih uključuje sufinansiranje JPU "Dječije obdanište" Vareš, Crvenog križa Vareš, vjerskih zajednica, centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama ZDK, Opće biblioteke Vareš, Male škole Vareš, Pučke kuhinje Vareš, subvencije troškova Službe hitne pomoći Vareš i komunalnih usluga.