Javni uvid - Ekva Vareš d.o.o. Vareš

Investitor Ekva Vareš d.o.o. Vareš, Pajtov Han, dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole – Projekat izgradnja mHE Kula na rijeci Stavnja, instalisane snage 3,370 MW na lokaciji općine Vareš.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – je investitor Ekva Vareš d.o.o. Vareš u suradnji sa EXTREM- inženjering d.o.o. Sarajevo.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora Ekva Vareš d.o.o. Vareš, Pajtov Han -Vareš, - Projekat izgradnja mHE Kula na rijeci Stavnja, instalisane snage 3,370 MW je prezentiran na web stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prilogu ili na OVOM linku.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole - je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma
M. Marulića 2, 71.000 Sarajevo

PrilogVeličina
D_ ZAHTJEV I PROJEKAT ZA OKOLINSKE DOZVOLE.pdf2.03 MB