Izrada Prostornog plana Općine Vareš

Na sastanku koji je održan 27.10.2017. godine a na kojem su prisustvovali, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK gosp. Fahrudin Brkić, direktorica kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje gđa. Aida Sumbuljević te načelnik Općine Vareš gosp. Zdravko Marošević sa suradnicima odlučeno je da Općina Vareš krene u izradu Prostornog plana. Plan se donosi na period od 20 godina odnosno od 2018. do 2038. godine

Plan će se izraditi u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (Sl. novine FBiH broj:02//06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10),  Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene. novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:1/14 i 4/16) i Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja(„Službene novine Federacije BiH“, broj:  63/04, 50/07 i 84/10)

Sredstva za finansiranje pripreme,  izrade i donošenje Plana općine Vareš, a koja se odnose na neposredne materijalne troškove pripreme, izrade i donošenje Plana i dodatne materijalne troškove, obezbjediti će se iz budžeta Općine Vareš
Obezbjeđenje vanjske saradnje  za stručne poslove  za koje se ukaže potreba u toku pripreme i izrade planskog dokumenta  kao i ugovaranje i finansiranje potrebnih istraživanja, izrade elaborata, studija ili drugih stručnih i naučnih dokumenata finansirati će se iz budžeta Općine Vareš.

Iznos će biti precizno utvrđen protokolom o izradi Plana općine Vareš koji će potpisati ovlaštena lica Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona i Općinski načelnik Općine Vareš.

Nosilac pripreme Prostornog plana je Općinski načelnik i Služba za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije (u daljnjem tekstu nosilac pripreme Prostornog plana).
Nosilac pripreme Prostornog plana je dužan osigurati saradnju i usaglašavanje sa svim subjektima planiranja.

Nosilac izrade Prostornog plana je Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona (u daljnjem tekstu: Nosilac izrade plana) a prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju Ze-Do Kantona (Sl. novine Ze-Do Kantona broj 1/14, član 45.) definisano je da je za cijelo područje Kantona, te izrade planskih dokumenata za koje su nadležni Kanton i jedinice lokalne samouprave - općine u Kantonu, Skupština Kantona osnovala upravnu organizaciju Kantonalni zavod za urbanizam i prostorno uređenje čije su nadležnosti utvrđene Zakonom o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima Kantonalne uprave.

Odluku o izradi Prostornog plana usvojilo je OV Vareš na svojoj 11. sjednici. Kompletnu odluku možete preuzeti u prilogu.

PrilogVeličina
Odluka o pristupanju izrade Prostornog plana općine Vareš za period 2018-2038. godine.pdf261.39 KB