Jedanaesta sjednica OV Vareš

Dana 30.10.2017. godine na rasporedu je bila jedanaesta sjednica OV Vareš. Sjednica je započela u 14:10 a završila u 19:30 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Na dnevnom redu su bile sljedeće tačke:

1.    Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-septembar/rujan 2017. godine.
-    Izvjestilac: Općinski načelnik.

2.   Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana općine Vareš za period 2018. - 2038. godine.

3.    Prijedlog Dopunske odluke o utvrđivanju povučene-obnovljene granične linije između šume i šumskog  zemljišta u državnoj svojini i poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, u katastarskoj općini Blaža-po novom premjeru k.o. Okruglica. 
-    Izvjestilac: Ermin Musa. 

4.    Prijedlog Rješenja o prenosu prava vlasništva u korist Općine Vareš nekretnina k.č br. 465/2 put, površine 10.800 m2 upisano  u z.k ulošku br. 623 k.o Blaža, Vareš.
-    Izvjestilac: Ermin Musa.

5.    Prijedlog Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2018. godinu.
-    Izvjestilac: Ermin Musa

6.    Izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Vareš sa akcentom na realizaciju Plana zaštite od požara.
-    Izvjestilac: Rusmir Berberović.

7.    Informacija o stanju i održavanju nacionalnih i kulturno –historijskih spomenika i spomen-obilježja na području općine Vareš.
-    Izvjestilac: Čedomir Jelić.

8.    Informacija o ostvarenoj saradnji i realizovanim projektima NVO sektora sa područja općine Vareš sa posebnim osvrtom na rad udruženja iz oblasti kulture i sporta.
-    Izvjestilac: Čedomir Jelić. 

9.    Tekuća pitanja

Sve odluke i izvještaji su usvojeni a informacije su primljene k znanju.