Vodič za pristup informacijama

I - U vezi s Vašim pravom na pristup informacijama obavještavamo Vas da imate pravo na pristup svakoj informaciji koja je u posjedu Općine Vareš, osim u slučaju kada za određenu informaciju Općina utvrdi da predstavlja, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzetak od objavljivanja.

Ti slučajevi, odnosno izuzeci su sljedeći:

1. Izuzetak u vezi sa djelokrugom javnog organa (interesi odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti; spriječavanje kriminala i otkrivanje kriminala; zaštita
postupka donošenja odluka u javnom organu, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka, s tim da to ne obuhvata činjenične, statističke, naučne ili tehničke informacije) i to samo u slučaju kada Općina Vareš utvrdi da se saopćavanjem informacije može osnovano očekivati izazivanje značajne štete za legitimne ciljeve Federacije BiH (član 6. Zakona).

2. Izuzetak u vezi s povjerljivim komercijalnim informacijama - u tom slučaju Općina Vareš je dužna da bez odlaganja obavijesti treću stranu o pojedinostima zahtjeva i da je upozori da će se informacija saopćiti, ukoliko u roku od 15 dana ne obavijesti Općinu Vareš da je informacija povjerljiva i navede razloge zbog kojih bi njenim saopćavanjem mogla nastupiti šteta (član 7. Zakona).

3. Izuzetak kod zaštite privatnosti - Općina Vareš će odbiti saopćavanje informacije ako osnovano utvrdi da informacija uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica (član 8. Zakona).
Međutim, i u slučaju kada utvrdi da postoji osnov da informacija bude izuzeta od objavljivanja, Općina Vareš će ipak objaviti informaciju, u cjelosti ili djelomično, ako to nalaže javni intres (npr: svako nepoštivanje zakonske obaveze, postojanje bilo kakvog prijestupa, nepravde, zloupotrebe vlasti ili nemara u obavljanju službene dužnosti, neovlaštenog korištenja javnih fondova, opasnosti po zdravlje ili sigurnost pojedinca, javnosti ili okoline). U tom slučaju, ako se radi o povjerljivim komercijalnim informacijama (član 7. Zakona) ili o informacijama koje se odnose na privatnost trećeg lica (član 8. Zakona), Općina je dužna da rješenjem obavijesti treću stranu da će informaciju objaviti u roku od 15 dana od dana prijema tog rješenja.

II - Vaš zahtjev za pristup određenoj informaciji mora da ispunjava sljedeće formalne uvjete:

1. Zahtjev mora biti pismen i to na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH;
 
2. Zahtjev mora sadržavati dovoljno podataka o prirodi i sadržaju tražene informacije, kako bi se omogućilo da Općina Vareš pronađe tu informaciju;

3. Zahtjev mora sadržavati ime i prezime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu, a po mogućnosti i broj telefona na koji se može kontaktirati u toku radnog vremena.
Posebno se naglašava da zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju može podnijeti samo lice na koje se zahtjev odnosi, njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik. Lice na koje se informacija odnosi dužno je da službeniku za informisanje pokaže ličnu kartu ili drugi lični dokumenat sa fotografijom. Zakonski zastupnik ili punomoćnik moraju uz zahtjev dostaviti dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, potpisati zahtjev i pokazati svoju ličnu kartu ili drugi lićni dokumenat sa fotografijom, kao i kopiju lične karte podnosioca zahtjeva.
Ako Vaš pismeni zahtjev za pristup informacijama ne ispunjava jedan od navedenih formalnih uvjeta, Općina Vareš će Vas rješenjem o tome obavijestiti, ako ste u zahtjevu naveli svoju adresu.
Međutim, prije nego što podnesete pismeni zahtjev, a naročito ukoliko smatrate da nije neophodno da Vam Općina Vareš pismeno dostavi traženu informaciju, već Vam je dovoljno usmeno objašnjenje ili samo uvid u određene podatke odnosno informaciju, savjetujemo Vam da se prethodno usmeno obratite službeniku za informisanje koji ce Vas obavijestiti o mogućnosti i vremenu ostvarivanja traženog uvida.

III - Kada Općina Vareš povodom Vašeg pismenog zahtjeva dozvoli pristup informaciji, u cjelosti ili djelomično, rješenjem će Vas obavjestiti o:

1. Mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama Općine Vareš ili će Vam pismeno dostaviti informaciju ako je manja od 10 strana ili

2. Mogućnosti umnožavanja informacije ako je veća od 10 strana, uz obavezu prethodno izvršene uplate.
Napominjemo da se na pismeni zahtjev, rješenje, kao i na standardnu veličinu fotokopija prvih deset stranica tražene informacije ne naplaćuje naknada ili taksa. Naknada se naplaćuje za svaku narednu stranicu informacije i iznosi 0,50 KM po jednoj stranici. Ukoliko želite elektronsku dokumentaciju, i ako takva postoji u Općini za traženu informaciju, naknada iznosi 5 KM po jednom CD-u. Uplata navedene naknade vrši se u prostorijama Općine Vareš.

IV - U slučaju da se donese rješenje kojim se odbija zahtjev za pristup informacijama, rješenje se dostavlja podnosiocu zahtjeva, navodeći zakonski osnov za status izuzeća informacije, zatim sva materijalna pitanja koja su uticala na donošenje rješenja, te rok u kojem se podnosi žalba, kao i pouku o pravu obraćanja Instituciji Ombudsmana BiH. Rješenja iz tačke III i IV ovog Vodiča Općina Vareš je dužna da Vam dostavi najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima kada je prethodno, saglasno navedenom zakonu, potrebno dobiti izjašnjenje treče strane o saglasnosti za objavljivanje informacije koja sadrži povjerljive komercijalne interese, kao i u slučaju kada je Općina Vareš dužna obavijestiti treću stranu da će zbog postojanja javnog interesa ipak saopćiti informaciju koja je utvrđena kao izuzetak od saopćavanja.

PrilogVeličina
Zakon o slobodi pristupa informacijama.pdf21.87 KB
Zahtjev za pristup informacijama.docx50.06 KB
Zahtjev za pristup informacijama.pdf63.91 KB