Realizovan projekat nabavke 20 plastenika

U toku 2017 godine Općina Vareš i NVO Muslim Aid su realizovali projekat nabavke 20 plastenika površine 100m2. Općina Vareš je na osnovu svojih strateških ciljeva koji se odnose na poticanje poljoprivredne proizvodnje zaključila  Sporazum sa humanitarnom organizacijom "Muslim Aid", broj: 01/2-02-175/17 od 16.02.2017. god. kojim su osigurana donatorska sredstva za dodjelu 20 plastenika a finansiranje je bilo po principu 40% od strane Humanitarne organizacije "Muslim Aid", 40% Općina Vareš i 20% vlastitog učešća korisnika.

Projekat ima za cilj poticanje poljoprivredne proizvodnje i ekonomsko osnaživanje porodica kroz proizvodnju povrća.

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Vareš koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Na Javni poziv se prijavilo 25 aplikanata. Komisija je obišla sve apliknte u vremenskom periodu od 20-31. 08. 2017 godine. Nakon obilaska odabrano je 20 najuspješnijih aplikanata, dok je 5 preostalih bilo na rezervnoj listi ukoliko neko od odabranih odustane iz projekta. Svi odabrani aplikanti su prošli obaveznu edukaciju u trajanju od 2 dana. Edukacija je bila u velikoj sali općine Vareš.

Pored detaljnih uputstava o načinu proizvodnje pojedinačnih vrsta povrća u plastenicima, aplikantima su podijeljeni i priručnici o uslovima proizvodnje povrća u plastenicima. Nakon edukacije 2 odabrana aplikanta su odustala iz projekta i oni su zamjenjeni sa aplikantima sa najviše bodova sa rezervne liste.

Sve plastenike je brzo i kalitetno postavila firma ITC- Zenica u vremenskom periodu od 03. do 13.10. 2017 godine.