Sanacija korita rijeke Stavnje

U proteklim danima smo mogli zabilježiti aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća Vareš na sanaciji korita rijeke Stavnje.

Radna akcija je pokrenuta kroz angažman općine Vareš, koja je zajedno sa Javnim komunalnim preduzećem potpisala ugovor o "Hitnoj intervenciji i sanaciji šteta uzrokovanih poplavama na kolektoru Bukov potok i sanacija korita rijeke Stavnje". Sredstva za izvođenje radova obezbjeđuje Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. 

Napore koji su uloženi smo nastojali zabilježiti u priloženim fotografijama: