Saniranje općinske deponije "Kota"

U proteklih nekoliko dana intenzivirane su aktivnosti na sanaciji općinske deponije "Kota". Općinski načelnik je sa svojim saradnicima izvršio vizuelni pregled općinske deponije na kojoj se vrši odlaganje isključivo kućnog smeća, te krupnog i građevinskog otpada.

Tom prilikom je utvrdio da je JKP Vareš poduzelo niz aktivnosti na uređenju i saniranju iste, odnosno izvršeno je planiranje i tamponiranje terena čime je mogućnost zapaljenja i samozapaljenja otpada svedena na minimum.

U narednom periodu kontinuirano će se vršiti radovi na održavanju deponije a uz pojačan monitoring nadležnih organa.