Konsultacije na temu javno-privatnog partnerstva

Zeničko-dobojski kanton je, u saradnji sa partnerskim projektima financiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (Projekat lokalnog razvoja GOLD i Projekat jačanja institucija vlasti i procesa u BiH SGIP), finalizirao novi zakonski okvir za javno-privatno partnerstvo (JPP) kojeg čine:

•    Zakon o javno-privatnom partnerstvu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/16) i
•    Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/17).

Novi zakonski okvir za JPP je pripremljen uz široko učešće javnog i privatnog sektora i ima za cilj da značajno doprinese socio-ekonomskom razvoju u Zeničko-dobojskom kantonu. Bitno je napomenuti da je jedan od osnovnlh razloga za donošenje novog Zakona o JPP bio potreba za eksplicitnije usaglašavanje sa Zakonom o principima lokalne samouprave (,,Službene novine FBiH", broj:49/06 i 51/09) kako bi se potakao još intenzivniji razvoj na lokalnom nivou.

Zakon o JPP kao jednu od prvih obaveza propisuje pripremu i dostavljanje godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za sva javna tijela sa područja Zeničko-dobojskog kantona, uključujući i ona koja ne planiraju uskoro provoditi projekte iz svoje nadležnosti modelom javno-privatnog partnerstva (član 31. stav (3) i (4) Zakona o JPP).

Uvažavajući da je model javno-privatnog partnerstva novina u teoriji i praksi javnog sektora u Bosni i Hercegovini, kao i kratkoću rokova za postupanje po ranije navedenoj zakonskoj odredbi, Ministarstvo za privredu, u saradnji sa USAID SGIP projektom, je dana 15.06. 2017. godine organizovalo konsultacije za sve predstavnike javnih institucija sa područja Općine Vareš kako bi ih upoznali sa novom zakonskom regulativom a ujedno objasnili nejasnoće na primjerima iz prakse.

Konsultacijama su prisustvovali predstavnici: Općine Vareš, JKP Vareš, Opće biblioteke Vareš, Osnovne škole Vareš Majdan, Osnovne škole Vareš, Javne ustanove Dom zdravlja Vareš, Hrvatskog radija Bobovac Vareš i JP Vareš stan.