Help projekat - isporuka poljoprivredne mehanizacije i priključaka za prvi dio aplikanata sa područja Općine Vareš

Nakon uspješne realizacije HELP projekta u 2007 i 2008  godini i pozitivnih iskustava u implrmentaciji projekta,općina Vareš i Njemačka humanitarna organizacija HELP su nastavili saradnju i u 2014 godini.

Projektom su predviđena ulaganja u formi dodjeljivanja grantova malim poduzetnicima u sektorima poljoprivrede, zanata, usluga i turizma. Ulaganja su takođe predviđena i u certfikaciju poljoprivredne proizvodnje, standardizaciju i kategorizaciju turističkih kapaciteta, kao i u razvoj kapaciteta turističke organizacije, kroz ulaganje u turističku infrastrukturu, signalizaciju, gradnju kabina (nadstrešnica) za odmor, izrada različitog promotivnog turističkog materijala (video materijal, web stranica, promotivni kulturni sajmovi itd.). Projekat će trajati četiri godine i u tom periodu je planirana realizacija svih postavljenih ciljeva. Projekat će pomoći 35 odabranih korisnika u Općini, u vidu grantova koje će obezbijediti HELP- u saradnji saOpćinom.

Promocija projekta na područiju općine Vareš je trajala od 29.08.2013 godine do 04.09.2013 godine. Projekat je predstavljen direktno u domovima kulture ili školskim objektima u 10 Mjesnih zajednica. Završno predstavljanje je bilo u velikoj Sali općine Vareš. Svi prisutni građani su dobili aplikacije Helpa, predstavljen im je projekat, objašnjeno je kako se ispravno popunjava aplikacija, data aplikacija, te objašnjeno i koji su im još neophodni dokumenti koje moraju direktno poslati centrali Helpa u Sarajevu. Rok za dostavu dokumentacije je bio 21.09. 2013 godine. Nakon tog roka komisija Helpa je pregledala sve pristigle aplikacije i izvršila preliminarni odabir aplikanata. Ukupno je apliciralo 108 aplikanata na Help projekat na područiju općine Vareš, od tog broja 59 kandidata je ispunilo tražene kriterije Helpa i ušlo u širi odabir. Komisija Helpa je počela 01.10 2013 godine terenski obilazak aplikanata na naznačenim adresama, s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja svakog aplikanta.

Nakon obilaska svih aplikanata komisija Helpa je utvrdila konačnu listu od 25 poljoprivrednika i odredila datum potpisivanja ugovora Helpa i odabranih aplikanata. Ugovori su potpisani sredinom decembra 2013 godine. Nakon potpisivanja ugovora slijedio je proces raspisivanja tenderske dokumentacije za kupovinu tražene opreme naznačene u aplikacijama uz istovremeno ispunjavanje preuzetih obaveza aplikanta koje su precizirane u potpisanom ugovoru.
Isporuka za prvih devet aplikanata Helpa iz oblasti poljoprivrede je bila 28.04.2014 godine u 11 sati na platou ispred osnovne škole Vareš. Help je ispručio traženu opremu korisnicima.