Održana 31. sjednica OV Vareš

Dana 31.10.2019. godine održana je 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 18:30 sati. Sve tačke dnevnog reda osim tačaka pod rednim brojem 1 i 3 su usvojene. Tačka pod rednim brojem 1 dobila je podršku vijećnika HDZ-a, dok su ostali bili protiv ili suzdržani. Za tačku pod rednim brojem 3 glasalo je 9 vijećnika te nije dobila potrebnu većinu. Dnevni red:

1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na stručne ocjene o mogućnosti odobravanja planirane promjene u prostoru, odnosno mogućnosti izgradnje minihidroelektrane MHE „Tribija“ na rijeci Tribija u općini Vareš.

Izvjestilac: Ermin Musa. 

2. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Općine Vareš za 2018. godinu. 

Izvjestilac: Općinski načelnik.  

3. Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj- septembar/rujan 2019. godine.

Izvjestilac: Općinski načelnik.  

4. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o plaćanju naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta.

Izvjestilac: Ermin Musa.  

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju površina za parkiranje motornih vozila.

Izvjestilac: Ermin Musa.  

6. Prijedlog Rješenja o prestanku prava korištenja, upravljanja i posjeda na zemljištu društvene/državne svojine Samoupravnoj interesnoj zajednici zdravstvenog osiguranja Sarajevo.

Izvjestilac: Ermin Musa. 

7. Prijedlog Rješenja o prenosu u posjed zemljišta Islamskoj zajednici u BiH-Medžlis islamske zajednice Vareš Vakuf džemata Vareš, k.č. broj 1211 Glavica Vareš.

Izvjestilac: Ermin Musa. 

8. Prijedlog Rješenja o prenosu prava vlasništva u korist BBM-VAREŠ d.o.o. VAREŠ na građevinskom zemljištu označenom kao k.č. broj 58/3 Brezovac Vareš.

Izvjestilac: Ermin Musa. 

9. Informacija o  stanju domova kulture, prostorija MZ-a i opremljenosti istih na području općine Vareš.

Izvjestilac: Čedomir Jelić.  

10. Prijedlog Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2020. godinu.

Izvjestilac: Ermin Musa.   

11. Informacija o  stanju napajanja električnom energijom na području općine Vareš i mjerama na poboljšanju iste.

Izvjestilac: Ermin Musa.  

12. Informacija o  vodosnadbijevanju i odvozu smeća na području općine Vareš.

Izvjestilac: Ermin Musa.  

13. Tekuća pitanja.