Održana 26. sjednica OV Vareš

Dana 30.04.2019. godine održana je 26. redovna sjednica Općinskog vijeća Vareš. Sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 19 vijećnika. Sjednica je počela u 14:00 a završila u 19:15 sati. Sve tačke dnevnog reda, njih ukupno 12 su usvojene.

Dnevni red:

1. Izvještaj o poslovanju JKP d.o.o. Vareš za 2018.godinu
Izvjestilac: Direktor i Skupština JP.

2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP ,,Vareš-stan“ d.o.o. Vareš za 2018.godinu                                                                                                     
Izvjestilac: Direktor i Skupština JP.

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja i unapređenja socijalne zaštite na području općine Vareš za period 2019-2024.godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik i direktorica JU Centar za socijalni rad Vareš.

4. Prijedlog  Rješenja o prestanku prava upravljanja na nekretninama upisanim na pravnom licu „Tvornica rezervnih dijelova“ d.d. Vareš, u korist Općine Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa. 

5. Prijedlog  Odluke o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.  

6. Prijedlog  Zaključka  o  davanju saglasnosti Općinskom načelniku na godišnji i srednjoročni plan potencijalnih projekata po modelu javno-privatnog partnerstva na području općine Vareš.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

7. Prijedlog Zaključka o davanju  saglasnosti Općinskom načelniku da sa Društvom za inžinjering i proizvodnju SEAN TECH BOSNIA d.o.o. Vareš može zaključiti Ugovor o produženju Ugovora o zakupu poslovnog objekta ,,Centralne radionice“.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

8. Informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2018.godinu.
Izvjestilac: Ibrahim Spahić

9. Informacija o stanju opremljenosti Profesionalne vatrogasne jedinice Općine Vareš i DVD na području općine Vareš.
Izvjestilac: Ibrahim Spahić

10. Informacija o stanju u oblasti privrede i nezaposlenim licima koja se vode kod biroa za zapošljavanje Vareš po kvalifikacionoj, starosnoj i polnoj strukturi.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

11. Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica.
Izvjestilac: Ermin Musa

12. Tekuća pitanja.