Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim preduzećima kojima je osnivač Općina Vareš

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03  i 65/13), člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe (prečišćeni tekst), broj: 01- 50/13 od 18.02.2013. godine i 01- 178/13 od 20.06.2013. godine i člana 33. Statuta Općine Vareš- prečišćeni tekst, broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine, Općinski načelnik Općine Vareš raspisuje javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim preduzećima kojima je osnivač Općina Vareš.

Kompletan poziv preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim preduzečima kojima je osnivač Općina Vareš..pdf258.92 KB