Međustranački sastanak u kabinetu načelnika

Dana 08. 02. 2013. godine (petak) s početkom u 15,30 sati u kabinetu načelnika održan je međustranački sastanak. Sastanak je organizovao općinski načelnik, gosp. Avdija Kovačević, a istom su prisustvovali predsjednici političkih stranaka koje čine Općinsko vijeće kao i sekretar Općinskog vijeća Vareš gosp. Leon Pavlović.

Na sastanku koji je protekao u jednoj ugodnoj i pozitivnoj atmosferi, između ostalog razgovaralo se o prednacrtu Kataloga projektnih ideja Općine Vareš te je načelnik od predsjednika političkih stranaka zatražio da u određnom vremenskom roku, a do izrade finalne verzije navedenog kataloga, dostave prijedloge, mišljenja i sugestija o prednacrtu ovog kataloga kao i prijedloge projekata koji treba da zauzmu svoje mjesto i postanu sastavni dio kataloga do njegove konačne verzije.

Ovom prilikom, načelnik je prisutne upoznao i sa predloženim izmjenama Ustava Federacije BiH. Naime, Udruženje Pravni institut u Bosni i Hercegovini je uspostavilo Radnu grupu pravnika za izradu prijedloga izmjena Ustava FBiH. Prema predloženim izmjenama ove grupe, a koje opet nisu konačne, općina Vareš bi ostala u Zeničko-dobojskom kantonu dok bi susjedne općine Breza i Visoko pripale Sarajevskom, a općina Olovo Tuzlanskom kantonu.

Predloženim izmjenama općina Vareš bi došla u težu situaciju nego što je to slučaj danas iaoko i dosadašnje uređenje Fedracije je neprirodno općinu Vareš svrstalo u Zeničko-dobojski kanton, mada ona po svim parametrima pripada i treba da pripadne Sarajevskoj regiji. Zbog svega navedenog, prisutni na sastanku su bili jednoglasni te su konstatovali da će Općinsko vijeće Vareš uputiti inicijativu na sve relevantne adrese kako bi se u eventualnoj reorganizaciji Federacije BiH i nastavku ovog procesa, općina Vareš svrstala u Sarajevski kanton jer sve drugo bi za općinu Vareš značilo stagniranje i dekadenciju kako u sociološkom, tako i u kulturološkom, ekonomskom i privrednom smislu.

Na kraju sastanka bilo je govora i o kadrovskim problemima u javnim ustanovama i preduzećima te je načelnik naglasio, a prisutni su se složili: „da bi ova preduzeća bila uspješna moraju imati stručnu i sposobnu upravljačku strukturu kako bi odgovorila izazovima i problemima sa kojima se susreću i konačno postala servis građanima, a što dosad nije slučaj te će u narednom periodu i ovaj problem biti neophodno riješiti“.