Načelnik Kovačević dao izjavu za ONASU

SARAJEVO, 9. JANUARA (ONASA) - Usaglašeni prijedlog općina Vareš i Olovo vezano za donošenje zakona o šumama Zeničko- dobojskog kantona (ZDK) upućen je Savezu općina i gradova Federacije BiH (SOGFBiH) i očekujemo da se Savez snažno uključi u ovaj proces, izjavio je za Agenciju ONASA načelnik Općine Vareš Avdija Kovačević.

Prema njegovim riječima, donošenje zakona u šumama ZDK koji je u toku, od vitalnog i strateškog je interesa za općine Vareš i Olovo. Kovačević je kazao da nije zadovoljan zakonskim rješenjem koje je ranije predložio zakonodavac. "Smatramo da donošenje ovakvog predloženog zakona i njegovih odredbi predstavlja derogiranje ustavno-pravnog poretka ZDK i FBiH. Ustavni sud FBiH je bivši zakon o šumama stavio van snage i naredio zakonodavstvu da ga u roku od šest mjeseci promijeni, a vodeći pri tome računa da se u zakon inkorporiraju odredbe Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i principi zakona o lokalnoj samoupravi. Međutim, ovo što je nama zakonodavac ponudio gore je rješenje od onoga što je bilo ranije, odnosno ponuđeni Zakon je lošiji i anahroniji po lokalnu zajednicu od onoga koji je Ustavni sud FBiH proglasio neustavnim. Nas predloženi zakon naprosto gura u propast iz koje se nećemo moći izvući", istakao je Kovačević.

Pojasnio je da je na primjer, Poslovna jedinica Šumarstva Vareš, koja radi u sklopu ŠPD ZDK u 2012. godini ostvarila prihod od 7,6 miliona KM, rashod od 5,2 miliona KM, odnosno ostvarena neto dobit je bila 2,4 miliona KM samo na jednoj poslovnoj jedinici.
 
"Po osnovu tog zakona mi smo trebali da dobijemo pet posto od ukupno ostvarenih prihoda, što iznosi oko 400.000 KM, a mi smo dobili samo 100.000 KM. Za to nema racionalnog i zakonskog objašnjenja. Odgovorno tvrdim, da se nedostajuća sredstva prelivaju na druge opštine gdje se ostvaruju veliki gubici poput opština Zavidovići, Zenica i Žepce", istakao je Kovačević.

Načelnik Općine Vareš je mišljenja kako je potrebno u izmjenama i dopunama Zakona omogućiti na području ZDK formiranje više preduzeća.
"Jedno preduzeće bi trebalo biti sastavljeno od ŠPD Vareš i Olovo i kao jedinstveno predstavljalo bi razvojnu šansu za ove općine, koje spadaju u kategoriju najugroženijih općina u FBiH.  Istovremeno, potrebno je formirati i drugo preduzeće u sklopu Zavidovića", kazao je on i dodao da bi ovakvo rješenje omogućilo pružanje razvojne šansa kako bi se izašlo iz teške socijalno-ekonomske situacije.
 
"Minimum ispod koga mi ne možemo ići jeste poštivanje Europske povelje o lokalnoj samoupravi, što podrazumijeva adekvatno i kvalitetno konzumiranje benefita od javnog dobra koje se zove 'vareška šuma', zatim poštivanje Zakona o principima lokalne samouprave, zakonom utvrdena mogućnost da se na nivou ZDK formira više preduzeća, gdje mi zajedno sa Olovom vidimo svoju realnu šansu, te uplaćivanje obaveznih pet posto od drvnih sortimenata u budžet općine isti dan kada se naplati svaka faktura.

Također, tražimo i učešće u kreiranju kadrovske politike preduzeća na način koliko obaveza toliko i prava. Naime, općina Vareš je lider po količini etata koji unosi u ŠPD ZDK sa 40 posto učešća. Shodno tome, mi tražimo i 40 posto prava u kadrovskoj i politici zapošljavanja. Ništa ni više ni manje od toga", pojasnio je Kovacevic.

Preuzeto sa servisa agencije ONASA