Održana 32. sjednica OV Vareš

Dana 31.01.2024. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 32. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda, osim tačke pod rednim brojem 6. "Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga i visine naknade za priključno mjesto", su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 17:50. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda

1.    Prijedlog  Programa rada Općinskog načelnika za 2024. godinu.
-    Izvjestilac: Općinski načelnik.

2.    Prijedlog Odluke o otpisu zaliha.
-    Izvjestilac: Općinski načelnik.

3.    Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove Savjeta mjesne zajednice Neprivaj.
-    Izvjestilac: Mersad Đido.

4.    Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava vjerskim zajednicama sa područja općine Vareš. 
-    Izvjestilac: Mersad Đido. 

5.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za finansiranje rada mjesnih zajednica.  
-    Izvjestilac: Mersad Đido.    

6.    Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga i visine naknade za priključno mjesto.    
-    Izvjestilac: Ermin Musa.    

7.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima organa upravljanja javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš.    
-    Izvjestilac: Ermin Musa.    

8.    Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m 2 korisne stambene površine na području općine Vareš za 2023. godinu.     
-    Izvjestilac: Ermin Musa.     

9.    Prijedlog Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Vareš (parcela broj:412/2 zv. Padina Pržići, općina Vareš).   
-    Izvjestilac: Ermin Musa.  

10.    Prijedlog Odluke o gubitku statusa Javnog dobra-putevi (k.č. br. 1958/2 zv. Striježevo, Lokalni put, Općina Vareš). 
-    Izvjestilac: Ermin Musa.

11.    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Vareš.  
-    Izvjestilac: Komisija za izbor i imenovanja.  

12.    Prijedlog Rješenja
a)    o razrješenju vršioca dužnosti člana Skupštine JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš
b)    o imenovanju  vršioca dužnosti člana Skupštine JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš

13.    Tekuća pitanja