Održana 25. sjednica OV Vareš

Dana 27.04.2023. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 25. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 16 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 1 Izvještaj / Izvješće o izvršenju budžeta / proračuna Općine Vareš za period januar / siječanj - mart / ožujak 2023. godine, su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 16:50. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1.    Izvještaj/Izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj-mart/ožujak 2023. godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

2.    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o općinskim komunalnim taksama.
Izvjestilac: Općinski načelnik.  

3.    Izvještaj o radu zajedničkog općinskog pravobranilaštva Olovo i Vareš za 2022. godinu.
 Izvjestilac: Zamjenik općinskog pravobranilaštva.

4.    Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih općinskih službi za upravu u 2022. godini.
Izvjestilac: Čedomir Jelić.

5.    Izvještaj Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2022. godinu. godinu.
Izvjestilac: Predsjednica Komisije.

6.    Zaključak o davanju saglasnosti Općinskom načelniku na Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda Općine Vareš, broj: 02-571/23 od 11.04.2023. godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik.  

7.    Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Ahmedović Mirsada iz Vareša, Daštansko bb.
Izvjestilac: Ermin Musa.

8.    Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist JP „Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog  kantona“ d.o.o. Zavidovići.
Izvjestilac: Ermin Musa.

9.    Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za odabir korisnika sredstava Budžeta Općine Vareš za 2023. godinu – transfer za neprofitne organizacije.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

10.    Prijedlog Rješenja
a)    o razrješenju predsjednika i člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Vareš
b)    o konačnom imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

11.    Informacija o dugovanju Općine prema pravnim i fizičkim licima, kao i pravnih i fizičkih lica prema Općini Vareš sa 31.12.2022. godine. 
Izvjestilac: Općinski načelnik.

12.    Informacija o prihodovnim namjenskim sredstvima te realizaciji projekata za koje su namjenska sredstva uplaćena.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

13.    Informacija o ostvarenim prihodima u 2022. godini po osnovu odluka Općinskog vijeća Vareš.
Izvjestilac: Općinski načelnik.  

14.    Tekuća pitanja.