Održana 24. sjednica OV Vareš

Dana 30.03.2023. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 24. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 od ukupno 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda osim tačke pod rednim brojem 2 "Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Vareš i Općinskog načelnika za 2022. godinu", su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 15:25. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1. Izvještaj o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj – decembar/prosinac 2022. godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

2. Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Vareš i Općinskog načelnika za 2022. godinu. 
Izvjestilac: Općinski načelnik.

3. Informacija o kreditnom zaduženju Općine Vareš i stanje otplate kredita sa 31.12.2022. godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima organa upravljanja Javnih preduzeća čiji je Osnivač Općina Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš (Novi prečišćeni tekst).
Izvjestilac: Sekretar OV.

7. Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „subvencije za razvoj poljoprivrede“ utvrđenih budžetom Općine Vareš za 2023. godinu.
Izvjestilac: Dragan Orozović.

8. Informacija o provođenju Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje na području općine Vareš za period 2019-2024. godine, za 2022. godinu. 
Izvjestilac: Dragan Orozović.

9. Informacija o projektima obnove stambenih objekata na području općine Vareš u 2022. godini.
Izvjestilac: Ermin Musa.

10. Informacija o ostvarenoj suradnji i realizovanim projektima NVO sektora sa područja općine Vareš s posebnim osvrtom na rad udruženja iz oblasti kulture i sporta.
Izvjestilac: Čedomir jelić.  

11. Tekuća pitanja.