Obavijest političkim subjektima

Obavještavaju se politički subjekti registrovani za Opće  izbore 2022. god., kao i fizička lica koja u ime i po nalogu političkih stranaka vrše lijepljenje predizbornih plakata, da je odredbama člana 13. Odluke o komunalnom redu općine Vareš br. 01-100/10 od 05.05. 2010. godine, propisano da se plakati, oglasi i slične objave mogu postavljati bez posebne urbanističke saglasnosti Službe za prostorno uređenje  samo na oglasnim tablama i u oglasnim ormarićima.

Odredbama Odluke o komunalnom redu općine Vareš zabranjeno je postavljanje plakata i sličnih objava izvan dozvoljenih mjesta, a naročito na fasadama zgrada, drveću, rasvjetnim stubovima, stubovima saobraćajne signalizacije i drugim sličnim objektima bez  urbanističke saglasnosti.

Dalje, članom 13. stav 4. navedene Odluke je propisano da se, izuzetno, predizborni plakati mogu postavljati i na druga mjesta koja odredi Općinski načelnik, a političke stranke su dužne nakon provedenih izbora iste ukloniti o svom trošku ili će to, po nalogu komunalno-građevinskog inspektora, učiniti nadležno javno komunalno preduzeće  o trošku fizičkog ili pravnog lica koje ih je postavilo.

Zauzimanje javne površine u svrhu promocije predizborne kampanje političkih subjekata (postavljanja promotivnih info stolova i slično) vrši se na osnovu izdatog rješenja Službe za urbanizam kojim se daje saglasnost za zauzimanje javne površine.

Postupak izdavanja navedenog rješenja pokreće se na osnovu zahtjeva ovlaštenog lica Službi za prostorno uređenje, sa naznakom lokacije i periodom zauzimanja javne površine.

Odredbama Odluke o privremenom korištenju državnog zemljišta – javnih površina na području općine Vareš, br.01-99/14 od 31.03.2014. godine  regulisan je način dodjele lokacija, odnosno korištenje javnih objekata, stubova javne rasvjete, te objekata u vlasništvu općine, kao i visina naknade za korištenje. Dodjela lokacija vrši se po zahtjevu zainteresovanih lica.

Nadzor nad primjenama odredbi Odluke o komunalnom redu općine Vareš vrše komunalno – građevinska inspekcija i eko policija, a za postupanje protivno naprijed navedenim odredbama propisane su i novčane kazne, i to za pravna lica u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 200,00 do 1.000,00 KM, te za fizička lica od 100,00 do 1.000,00 KM.

OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Marošević