Održana 15. sjednica OV

Dana 26.04.2022. godine sa početkom u 14:00 sati održana je 15. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda osim tačke 3 "Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš za 2021. godinu" su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 18:05. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda:

1.Informacija o epidemiološkom stanju i podacima pandemije COVID-19 na području općine Vareš.
Izvjestilac: Sanitarni inspektor.

2.Izvještaj o radu Javnog komunalnog preduzeća d.o.o. Vareš za 2021. godinu.
Izvjestilac: Direktor JKP d.o.o. Vareš.  

3.Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš za 2021. godinu.
Izvjestilac: Direktor JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš.

4.Prijedlog Odluke o pokretanju procesa revizije Strategije lokalnog razvoja općine Vareš za period 2017.-2026. godine.
Izvjestilac: Rusmir Berberović.

5.Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist „Šummex“ d.o.o. Vareš, ul. Ljepovići br. 25 Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa.

6.Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora JU „Dom zdravlja“ Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

7.Prijedlog Rješenja o razrješenju dva člana Općinske izborne komisije Vareš.
Izvjestilac: Sekretar OV.

8.Rješenje o imenovanju
a)imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Općine Vareš
b)imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije Općine Vareš
Izvjestilac: Sekretar OV.

9.Zaključak o davanju saglasnosti  za proširenje koncesije na istraživanje i  eksploataciju olova, cinka i barita sa pratećim plemenitim metalima na ležištima Borovica zapad, Rupice Istok, Tisovača, Droškovac, Veovača Istok i Bukovača, općina Vareš.

10.Izvještaj o provođenju Odluke o komunalnom redu Općine Vareš u 2021. godini.
Izvjestilac: Ermin Musa.

11.Informacija o realizovanim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini na području općine Vareš za 2021. godinu
Izvjestilac: Ibrahim Spahić.

12.Informacija o ostvarenim prihodima u 2021. godini po osnovu odluka Općinskog vijeća Vareš.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

13.Informacija o kreditnom zaduženju Općine Vareš i stanje otplate kredita sa 31.12.2021. godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

14.Informacija o dugovanju Općine prema pravnim i fizičkim licima, kao i pravnih i fizičkih lica prema Općini Vareš sa 31.12.2021. godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

15.Informacija o prihodovnim namjenskim sredstvima te realizaciji projekata za koje su namjenska sredstva uplaćena.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

16.Informacija o provođenju lokalnog akcionog/akcijskog plana za općinu Vareš u 2021. godini.
Izvjestilac: Ermin Musa.

17.Tekuća pitanja.