Demant na pisanje Nurdina Begovića, vijećnika Općinskog Vijeća Vareš

Dužnost mi je da građane naše Općine i ovaj Organ Uprave kao i  Općinske službe branim od svega što bi moglo izazvati bilo kakve nesuglasice te dovesti do nerazumjevanja i nepovjerenja naših građana prema uposlenima u Općinskim službama.

Ovoga puta,na moju veliku žalost moram djelovati kako bih demantovao neistine koje se pišu i iznose putem društvenih mreža od strane Općinskog vijećnika gospodina Nurdina Begovića.

Ne znamo šta je cilj iznošenja neistina pomenutog izabranog zvaničnika,ali znamo da uposleni u Općini Vareš nikada nisu radili „kako su htjeli“ već u skladu sa zakonom,zakonskim propisima odnosno aktima Organa uprave.

Gospodin Begović piše kako je dobio Odluku kao vijećnik a koja je podrazumjevala prodaju dvije nekretnine javnim pozivom,te da je dodatno provjerio „svako slovo“i došao do katastrofalnih ,razočaravajućih i neprihvatljivih podataka.Pise kako je takva Odluka trebala ići na Općinsko Vijeće a koja je podrazumjevala prodaju objekata sa netačnom kvadraturom.Ostatak teksta je takođe ne primjeren i ide u smjeru samohvale i ponižavanja uposlenih u Odsjeku za urbanizam i katastar.

Zbog istine koju želim da podijelim prvenstveno sa našim građanima ,Općinskim Vijećem te da gospodinu Begoviću koji očito nije upućen ili ne želi biti,odgovorim sljedeće:

1. Do prodaje stanova sa pogrešnom kvadraturom ne može doći.
Procjenu stambenih jedinica koje idu u prodaju vrši sudski vještak na licu mjesta,utvrđujući površinu i sve potrebne elemente sa podacima koje uzima iz nadležne službe.

2. Izradu elaborata ne radi služba za prostorno uređenje već preduzeće za geodetske poslove „GEOMETRIKA“D.O.O. angažovano od strane Federalne uprave za geotetske i imovinsko-pravne poslove koje će vršiti izradu elaborata u toku procesa harmonizacije koja se provodila na području Općine Vareš.

3. Služba za prostorno uređenje u toku provjera koje vrši redovno kada sprema prodaju stambene jedinice u vlasništvu Općine je uvidjela neusklađene podatke „Geometrike“d.o.o.koja je vršila izradu elaborata br.25 sa podacima koji se vode kod pomenute općinske službe te povukla Odluku.

O navedenoj stambenoj jedinici i razlogu povlačenja Odluke,informaciju je zatražio vijećnik Nurdin Begović na što su mu uposleni u službi objasnili da se mora vršiti ispravka elaborata zbog utvrđene greške.

Služba za prostorno uređenje je tražila da se Odluka povuče s Dnevnog reda ,gdje su naveli da je upućen Zahtjev ovlaštenoj kući koja će izvršiti ispravku elaborata i da će nakon toga provesti dalju proceduru za prodaju stambenih jedinica.

Prema tome,gospodin Begović nema potrebe da posmatra i kontroliše,kako on to naglašava,obzirom da naša služba savjesno obavlja svoje poslove i radne zadatke.

Međutim,izabrani zvaničnici treba da usmjere svoje ponašanje u skladu sa javnim interesom,te da izbjegavaju konflikte i snaže povjerenje javnosti prema ovom Organu Uprave.

Posebne obaveze etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Općine Vareš u ostvarivanju komunikacije su da izbjegavaju obmanjivanje,manipulaciju,samopromociju i neučtivost u kreiranju i vođenju dijaloga.

Nadamo se da u budućnosti nećemo imati ovakva iskustva koja se mogu riješiti i na bolniji način ako se ne bude poštovao kodeks ponašanja izabranih zvaničnika.

Općinski načelnik

Zdravko Marošević