Održana 8. sjednica OV Vareš

Dana 29.09.2021. godine sa početkom u 15:00 sati održana je 8. redovna sjednica OV Vareš. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika. Sve tačke dnevnog reda su usvojene, prihvaćene i primljene k znanju. Sjednica je završila u 19:55. Raspravljalo se o sljedećim tačkama dnevnog reda.

1.      Izvještaj/izvješće o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period januar/siječanj – jun/lipanj 2021. godine.
Izvjestilac: Općinski načelnik.

2.    Nacrt Prostornog plana općine Vareš (2018-2038. godina).
Izvjestilac: Ermin Musa.  

3.    Nacrt Odluke o provođenju Prostornog plana općine Vareš za period 2018-2038. godine.
Izvjestilac: Ermin Musa.  

4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš (Novi prečišćeni tekst).
 Izvjestilac: Dario Dodik.

5.    Izvještaj o radu Komisije za popis stanova koji su u vlasništvu Općine Vareš.
Izvjestilac: Komisija.

6.    Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za prvo polugodište 2021. godine.
Izvjestilac: Sekretar OV.

7.    Prijedlog Zaključka o ispravci Rješenja, broj: 01-151/21 od 29.07.2021. godine.
Izvjestilac: Ermin Musa.  

8.    Izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Vareš sa akcentom na realizaciju Plana zaštite od požara. 
Izvjestilac: Ibrahim Spahić.  

9.    Informacija o stanju opremljenosti Profesionalne vatrogasne jedinice Općine Vareš i DVD na području općine Vareš.  
Izvjestilac: Ibrahim Spahić.  

10.    Informacija o provođenju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Vareš za period 2016-2021. godine, za 2020. godinu.   
Izvjestilac: Ibrahim Spahić.  

11.    Informacija o rekonstrukciji i izgradnji regionalnog puta R-444 Podlugovi-Breza-Vareš-Vijak-Podkamensko i R-444a Vareš-Bobovac-Kraljeva Sutjeska.
Izvjestilac: Ermin Musa.  

12.    Informacija o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa.  

13.    Informacija o provedenim aktivnostima u okviru projekta LIFE u 2020. godini.
Izvjestilac: Rusmir Berberović.  

14.    Informacija o vodosnabdijevanju i odvozu smeća na području općine Vareš.
Izvjestilac: Ermin Musa.  

15.    Tekuća pitanja.