Općinski načelnik raspisuje javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta

Na osnovu člana 363.Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14), Odluke Općinskog vijeća Vareš o građevinskom zemljištu, broj: 01-186/16 od 29.12.2016. godine i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama-javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta, broj: 01-25/19 od 31.01.2019. godine, Općinski načelnik raspisuje javni oglas o prodaji  neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Vareš putem javnog nadmetanja-licitacije.

Oglas preuzmite u prilogu!

 

PrilogVeličina
Javni oglas o prodaji-licitaciji Dabravine.pdf250.21 KB