Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Vareš

Na osnovu člana 8.  Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13) i člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe – Prečišćeni tekst, broj: 01-50/13 od 18.02.2013. godine i broj: 01-178/13 od 20.06.2013. godine, Komisija za izbor u regulirane organe Općinskog vijeća Vareš objavljuje ponovni javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Vareš.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
PONOVNI JAVNI OGLAS.pdf379.23 KB