Općinsko pravobranilaštvo

Općinski pravobranitelj:
Tel: 00387 32 848 121
Fax: 00387 32 848 150
e-mail: 

Poslovi pravobranilaštva su:

1. poslovi preduzimanja pravnih radnji radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pred sudovima i drugim organima, kao i u drugim slučajevima zaštite imovine i imovinskih interesa Općine Vareš (u daljem tekstu: Općina) i njenih organa i tijela koja nemaju svojstvo pravne osobe, a finansiraju se iz budžeta Općine kada je za to ovlašteno zakonom, i imaju položaj stranke u postupku;

2. poslovi preduzimanja pravnih radnji radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa organa i fondova Općine koji imaju svojstvo pravnog lica, a finansiraju se iz budžeta Općine ili u odnosu na njih Općina vrši osnivačka prava; 

3. poslovi zastupanja organa i pravnih lica iz tačke 1. i 2. ovog člana u svim sudskim i upravnim postupcima;

4. po zahtjevu mjesne zajednice u ime Općine umješati se u određeni imovinsko-pravni spor na strani mjesne zajednice; 

5. preduzimanje pravnih radnji i pravnih sredstava radi zaštite vlasništva i interesa Općine pred sudovima i drugim nadležnim organima, kao i u drugim slučajevima zaštite vlasništva Općine, kada je na to ovlašten zakonom;

6. davanje pravnih mišljenja prije zaključivanja ugovora imovinsko-pravnog karaktera;

7. kontrole zakonitosti zaključenih ugovora imovinsko-pravnog karaktera i ugovora o otkupu stanova;

8. davanje pravnih mišljenja u postupku donošenja općih akata kojima se uređuju imovinskopravni odnosi, prava i obaveze prema stvarima u vlasništvu Općine;

9. davanja mišljenja Općinskom vijeću Općine u postupku raspolaganja gradskog građevinskog zemljišta;

10. obavljanje i drugih poslova i zadataka iz nadležnosti Pravobranilaštva utvrđenih zakonom i drugim pravim propisima.