Javni oglas - Upravni odbor Centar za kulturu

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, broj: 34/03. i 65/13), člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe – prečišćeni tekst, broj: 01-50/13 od 18.02.2013. godine i broj 01-178/13 od 20.06.2013. godine, Komisija za izbor u regulirane organe Općinskog vijeća Vareš objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš.

Kompletan oglas preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas - Upravni odbor Centar za kulturu.pdf322.71 KB