Javni oglas o prodaji nekretnina

Na osnovu člana 363.Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Sl.novine FBiH“, broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, općina i gradova („Sl.novine FBiH“, broj: 17/14) i Odluke Općinskog vijeća Vareš, o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama- javne prodaje izgrađenog građevinskog zemljišta, broj: 01-125/17 od 26.05.2017. godine, Općinski načelnik raspisuje javni oglas o prodaji nekretnina: zemljišta i objekata u vlasništvu Općine Vareš putem Javnog nadmetanja-licitacije.

Kompletan oglas pogledajte u prilogu!

PrilogVeličina
Javni oglas o prodaji.pdf269.26 KB