Obavijest građanima koji imaju nekretnine na području K.O. Vareš

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama F BiH (Sl.novine F BiH br. 19/03 i 54/04), općinski Načelnik općine Vareš u suradnji sa Općinskim sudom u Visokom upućuje:

POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROCESU  USPOSTAVE I ZAMJENE ZEMLJIŠNE  KNJIGE ZA KATASTARSKU OPĆINU VAREŠ

Pozivaju se sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje prava vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskoj općini Vareš, novog premjera,  da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ove najave u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH (počev od dana 14.03.2017. godine) podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave novog zemljišnoknjižnog uloška.

Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok, na zahtjev, produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Kroz Projekat sistematskog ažuriranja zemljišne knjige i katastra izvršen je i prijenos prava vlasništva iz Knjige položenih ugovora (KPU) i Knjige etažnog vlasništva u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, stoga se pozivaju svi vlasnici stanova i poslovnih prostora da provjere prijenos svog prava vlasništva ili drugih prava iz navedenih evidencija u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, uvidom u istu u gore navedenim zakonskim rokovima.

Pozivaju se sve zainteresovane osobe da prijave svoja prava i rješavaju svoje imovinsko-pravne odnose. Prijava prava u prvom redu je u Vašem interesu. Prijavom prava osiguravate sudjelovanje u procesu utvrđivanja prava na Vašim nekretninama. Utvrđivanjem prava i njihovim upisom u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi osiguravate apsolutnu zaštitu svojih prava. Stoga Vas još jednom pozivamo da prijavite svoja prava na nekretninama i aktivno sudjelujete u daljnjem postupku.

Svi upisi u zemljišne knjige za katastarske općine koje će biti predmet uspostave ili zamjene zemljišne knjige u okviru “Projekta registracije nekretnina” će se provoditi bez naplate sudske takse.

Uvid u elektronski vođenu zemljišnu knjigu, te lična predaja podnesaka sa dokaznom dokumentacijom, moguća je u prostorijama Općinskog suda u Visokom na adresi ulica Alije Izetbegovića br.1  (sprat IV) , svakim radnim danom od 07:30 do 16:00 sati.

Dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na nekretninama (Posjedovi list, Rješenje o nasljeđivanju, Ugovor o poklonu, Kupoprodajni ugovor,  Odluke organa uprave, Sudske presure i sl.) dostavljati podneskom u dva primjerka, isključivo u originalu ili ovjerenoj kopiji, lično ili putem pošte na adresu Općinskog suda u Visokom.
                                        
Za sve eventualne nejasnoće obratiti se Službi za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i finansije općine Vareš, svakim radnim danom od  07:30 do 15:30 sati.

PrilogVeličina
Obavijest svim gradanima o uspostavi zemljisne knjige.pdf288.92 KB
Spisak objekata prema broju katastarske čestice.pdf381.9 KB