Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/ice Javne predškolske ustanove "Dječije obdanište Vareš"

Na osnovu člana 40. i  41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (Sl. novine Ze – do kantona, broj 7/10, 8/12 i 13/14), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u  javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu (Službene novine Zeničko – dobojskog kantona, broj: 8/19, 6/20, 19/20 i 48/20), člana 50.

Pravila JPU "Dječije obdanište Vareš" (broj: 01-53/11, 01-102/14, 01-169/22), Pravilnika o radu JPU "Dječije obdanište Vareš" – prečišćeni tekst (broj:01-023/18,01-177-1/19), te Odluke Upravnog odbora broj: 01-066/23 od 14.04.2023. godine, Upravni odbor Javne predškolske ustanove "Dječije obdanište Vareš" raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/ice Javne predškolske ustanove "Dječije obdanište Vareš" na period od 4 (četiri) godine.

Kompletan konkurs preuzmite u prilogu!

PrilogVeličina
Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora.pdf219.53 KB