Odluke

PrilogVeličina
Odluka o radnom vremenu.pdf208.83 KB
Odluka o građevinskom zemljištu Općine Vareš.pdf338.84 KB
Odluka o izboru stalnih radnih tijela OV Vareš.pdf258.95 KB
Odluka o izmjeni Odluke o općinskim komunalnim taksama.pdf314.67 KB
Odluka o privremenom finansiranju potreba Općine Vareš za period I-III 2017.godinu.pdf256.78 KB
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za 2017.pdf278.45 KB
Odluka izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga i visine naknade za priključno mjesto.pdf183.56 KB
Odluka o davanju saglasnosti o kreditnom zaduženju Općine Vareš..pdf247.93 KB
Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima.pdf246.83 KB
Odluka o izvrsenju proracuna Općine Vareš za 2017. godine.pdf360.76 KB
Odluka o prosjecnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1m2 korisne stambene površine na području općine Vareš za 2016..pdf253.16 KB
Odluk o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Vareš..pdf266.53 KB
Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Vareš.pdf352.1 KB
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine naknade članovima Upravnih odbora Javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Vareš..pdf256.14 KB
Odluka o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i Stručne službe Općinskog vijeća Vareš..pdf282.21 KB
Odluka o pokretanju aktivnosti trezorskog poslovanja Opcine Vares.pdf454.71 KB
Odluka o raspodjeli sredstava za političke stranke u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2017. godinu..pdf266.21 KB
Odluka o usvajanju Strategije integrisanog razvoja Općine Vareš za period 2017-2026. godine.pdf251.24 KB
Odluka i izmjeni i dopuni Odluke stalnih radnnih tijela Općinskog vijeća Vareš..pdf414.28 KB
Odluka o načinu i naknadama za pružanje usluga PVJ Vareš fizičkim i pravnim licima.pdf276.99 KB
Odluka o uspostavi registra budetskih korisnika Opcine Vares.pdf309.05 KB